Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 197-202

download: article (PL)

Rheological parameters of kaolin KOC water suspensions

Abstract (EN)

Water suspended bodies are present in all technologies of fine ceramics and in majority of cases of technical ceramics. The rheologically stable suspensions result from unique properties of the clayey mineral - water system. In connection with technological skills of the regulation of viscosity, tixothropy and density by the usage of rheological auxiliaries (fluidizers, plasticizers, stabilizers, preservants etc), there is wide range of opportunities to adjust the rheological parameters of ceramic powder suspensions to requirements of the manufacturing process. Since a few years, the high - energy milling techniques are widely used in technologies of preparing the bodies. In the paper, the results of research into the rheological parameters as a function of grain size are shown, related to the kaolin KOC after a high energy milling process, using MicroCer Ball Mill.

Keywords (EN): Kaolin, High-energy milling, Water slurry, Rheological properties

Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinu KOC

Partyka J., Wodnicka K., Wójcik Ł.

Abstract (PL)

Wodne zawiesiny mas ceramicznych występują we wszystkich technologiach ceramiki szlachetnej oraz w większości technologii ceramiki technicznej. Możliwość uzyskiwania stabilnych reologicznie zawiesin wynika z właściwości układu: minerał ilasty – woda. Umiejętność regulacji lepkości, tiksotropii i gęstości przez stosowanie reologicznych substancji pomocniczych stwarza szerokie możliwości dostosowywania parametrów mas lejnych do wymagań procesu wytwórczego. Od kilku lat, coraz szersze zastosowanie w technologiach przygotowania mas znajdują nowe wysokoenergetyczne techniki mielenia, co stawia nowe wymagania surowcom i parametrom reżimu technologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych w funkcji uziarnienia wodnej zawiesiny kaolinu KOC poddanego procesowi wysokoenergetycznego mielenia przy użyciu młynka MicroCer Netzsch GmbH.

Keywords (PL): kaolin, mielenie wysokoenergetyczne, zawiesina wodna, właściwości reologiczne.

return…