Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 182-183

download: article (PL)

Modification of the float glass surface by low-temperature plasma

Abstract (EN)

The surface of flat glass was treated by a low-temperature plasma. An influence of plasma processing on the glass surface composition was analysed by means of ion scattering spectroscopy (ISS). The observed changes of the surface composition were explained basing on the thermal and electric fields created by the plasma.

Keywords (EN): Float glass, Plasma processing, ISS spectra

Modyfikacja powierzchni szkła float plazmą niskotemperaturową

Tuleta M.

Abstract (PL)

Powierzchnia szkła float była poddawana działaniu niskotemperaturowej plazmy argonowej. Wpływ obróbki plazmowej na skład chemiczny powierzchni szkła był analizowany za pomocą techniki spektroskopii jonów rozproszonych (ISS). Obserwowane zmiany składu powierzchni wyjaśniono w oparciu o termiczne i elektryczne pole wytwarzane przez plazmę.

Keywords (PL): szkło float, obróbka plazmowa, widma ISS

return…