Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 115-120

download: article (PL)

Dielectric and dynamic mechanical properties of BST/PVDT ceramic-polymer composite

Abstract (EN)

In this paper, we report the results of a study of microstructure and dielectric and dynamic mechanical properties of ceramic-polymer composites composed of barium strontium titanate Ba0.6Sr0.4TiO4 (BST60/40) and polyvinylidene fluoride (PVDF). The composite BST60/40//PVDF was obtained by the hot pressing method for volume fraction of BST60/40 ceramic powder cv = 50%. The morphology of BST60/40//PVDF composites powder was observed by transmission electron microscopy and scanning electron microscopy. Temperature dependence of dielectric permittivity of BST60/40//PVDF composites was measured in a frequency range of f = 10·103-1·106Hz. Dynamic

mechanical properties of BST60/40//PVDF composites were measured by the internal friction method and by the dynamic mechanical thermal analysis DMTA.

Keywords (EN): Composite, BST//PVDF, Dynamic mechanical properties

Dielektryczne i dynamiczne właściwości mechaniczne kompozytu ceramiczno-polimerowego BST/PVDF

Osińska K., Zachariasz R., Czekaj D.

Abstract (PL)

W prezentowanej pracy przedstawione zostały rezultaty badań mikrostruktury oraz dielektrycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych kompozytu ceramiczno-polimerowego tytanianu baru strontu Ba0,6Sr0,4TiO4 (BST60/40) i poli(fluorku winylidenu) (PVDF). Kompozyt BST60/40//PVDF został wytworzony metodą prasowania na gorąco dla stężenia fazy ceramicznej równej cv = 50%. Morfologię

kompozytu obserwowano przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Temperaturowa zależność przenikalności dielektrycznej była mierzona w zakresie częstotliwości f = 10·103-1·106Hz. Dynamiczne właściwości mechaniczne badano metodą tarcia wewnętrznego oraz metodą dynamicznej mechanicznej analizy termicznej DMTA.

Keywords (PL): kompozyt, BST//PVDF, dynamiczne właściwości mechaniczne

return…