Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 81-86

download: article (PL)

Categorization of fly ash against the properties of cement-fly ash composites

Abstract (EN)

Fly ashes have been put into categories according to the current standard PN-EN 450:1:2009 Fly ash for concrete. Definition, requirements and quality control. The aim of the categorization process is to differentiate the quality of fly ashes on the basis of content of ignition loss (categories A, B, C) and fineness (categories N and S). During tests, it was stated that fly ashes of the particular categories differ in the phase composition, pozzolana activity and water demand, and they influence the performance of commonly used chemical admixtures such as plasticizers and superplasticizers. These properties are essential for the durability of cement-fly ash composites, and the command of them will make possible the effective use of particular categories of fly ashes in the cement and concrete production.

Keywords (EN): Fly ash, Normalization, Categorization, Mortar, Concrete

Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Giergiczny E., Giergiczny Z.

Abstract (PL)

Aktualna norma PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości wprowadziła podział popiołów lotnych na kategorie. Celem kategoryzacji jest zróżnicowanie jakości popiołów lotnych w oparciu o zawartość strat prażenia (kategoria A,B,C) i miałkość (kategoria N i S).

W prowadzonych badaniach stwierdzono, że popioły lotne poszczególnych kategorii różnią się składem fazowym, aktywnością pucolanową, wodożądnością oraz mają wpływ na efektywność działania, powszechnie stosowanych w technologii, domieszek chemicznych uplastyczniających i upłynniających. Są to istotne właściwości dla trwałości kompozytów cementowo-popiołowych, których znajomość pozwoli na efektywne stosowanie popiołów lotnych poszczególnych kategorii w produkcji cementu i betonu.

Keywords (PL): kluczowe: popiół lotny, normalizacja, kategoryzacja, zaprawa, beton

return…