Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 70-73

download: article (PL)

Preparation of Sr0.7Ba0.3Nb2O6 for textured composites by the sol-gel method

Abstract (EN)

Strontium barium niobate SrxBa1-xNb2O6 (SBN) in the range of 0.25<x<0.75 is a ferroelectric material with the tetragonal tungsten bronze type structure. In this work, ceramic powders obtained by a sol-gel method were used to obtain Sr0.7Ba0.3Nb2O6-PVDF (SBN70-PVDF) textured composites. The powders of strontium barium niobate Sr0.7Ba0.3Nb2O6 (SBN70) were prepared using strontium acetate, barium acetate and niobium ethoxide as precursors. The powders were dispersed in a polyvinylidene fluoride (PVDF) matrix, providing a composite with 0-3 connectivity. Composite surface images were obtained by AFM tapping mode (NT-MDT Solver P47) in air at room temperature.

The textured SBN70-PVDF composite has a high potential to be used as piezo- and pyroelectric elements. The pyroelectric current of composites was measured using the Keithley 6517A electrometer.

Keywords (EN): Textured composite, Strontium barium niobate, SBN, Sol-gel method

Otrzymywanie metodą zolowo-żelową Sr0,7Ba0,3Nb2O6 do kompozytów o ukierunkowanej strukturze

Nogas-Ćwikiel E.

Abstract (PL)

Niobian baru strontu SrxBa1-xNb2O6 (SBN) w zakresie 0,25<x<0,75 jest ferroelektrykiem o strukturze typu tetragonalnego brązu wolframowego. W niniejszej pracy do otrzymania kompozytów o ukierunkowanej strukturze Sr0,7Ba0,3Nb2O6-PVDF (SBN70-PVDF) użyto proszków ceramicznych syntezowanych metodą zolowo-żelową. Jako prekursorów do syntezy ceramicznych proszków niobianu baru strontu Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) użyto: octanu strontu (CH3COO)2Sr, octanu baru (CH3COO)2Ba i etanolanu niobu (C2H5O)5Nb. Otrzymane proszki zostały umieszczone w matrycy polimerowej z polifluorku winylidenu (PVDF). Wykonano kompozyt 0-3 SBN70-PVDF. Obrazy powierzchni kompozytu otrzymano za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM (NT-MDT Solver P47).

Kompozyt SBN70-PVDF o ukierunkowanej strukturze może być zastosowany do budowy przetworników piezo- i piroelektrycznych. Badanie piroprądu dla kompozytu przeprowadzono za pomocą elektrometru Keithley 6517A.

Keywords (PL): kompozyt o ukierunkowanej strukturze, niobian baru strontu, SBN, metoda zolowo-żelowa

return…