Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 46-50

download: article (PL)

Preparation of antireflection coatings by the sol-gel method

Abstract (EN)

Preparation of antirefl ection coatings by a sol-gel method was the subject of this study. In particular, long-term stability was the main concern. The infl uence of aging on antirefl ection parameters and porosity was also studied. Refractive index, porosity and thickness of the layers were estimated on the base of ellipsometric measurements. It was found that the refractive index lowers with time of aging making worse antirefl ection properties of the coatings. Porosity increases from 26% for the freshly prepared sol up to about 50% after 185 days of aging. The sol of studied composition is technologically stabile within 30 days.

Keywords (EN): Sol-gel, Antirefl ection coatings, Thickness, Porosity, Ellipsometry

Otrzymywanie powłok antyrefleksyjnych na szkle techniką zol-żel

NOCUŃ M., KWAŚNY S., SKUBA P.

Abstract (PL)

Przedmiotem badań było otrzymywanie warstw antyrefleksyjnych wytwarzanych techniką zol-żel. W szczególności analizowano stabilność długoczasową zolu. Badano również wpływ starzenia na parametry antyrefleksyjne i porowatość powłok. Współczynnik załamania, porowatość i grubość warstw wyznaczono w oparciu o pomiary elipsometryczne. Stwierdzono, że z czasem starzenia współczynnik załamania powłoki maleje co pogarsza jej własności antyrefl eksyjne. Porowatość wzrasta z ok. 26%, dla roztworu wyjściowego, do ok. 50% po czasie 185 dni. Badany zol wykazuje technologiczną stabilność w czasie ok. 30 dni.

Keywords (PL): zol-żel, powłoki antyrefl eksyjne, grubość, porowatość, elipsometria

return…