Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 28-31

download: article (PL)

Influence of the PZT ceramics microstructure on dielectric and piezoelectric properties

Abstract (EN)

The aim of this work was to show the infl uence of the microstructure on dielectric and piezoelectric properties of the PZT ceramics. The analysis of the microstructure of PZT type ceramics containing cadmium and tungsten was presented. The studied material was obtained by the solid state synthesis. The pressureless sintering and hot pressing methods were used to sinter the samples. The SEM micrographs were delivered by the Hitachi S-4700 microscope. It was a base to analyze the microstructures. The VISILOG 4 system was applied to calculate average grain sizes and homogeneity of grain size distributions. The results of measurements of dielectric parameters (dielectric permittivity, loss tangent) and piezoelectric parameters (electromechanical coupling coeffi cient, piezoelectric modulus) are presented. The resonance-antiresonance method was used to calculate piezoelectric properties. The infl uence of density, porosity, grains size and homogeneity of grain size distribution on dielectric and piezoelectric parameters is shown.

Keywords (EN): PZT, Dielectric properties, Piezoelectric properties, Microstructure

Wpływ mikrostruktury ceramiki PZT na właściwości dielektryczne i piezoelektryczne

Bruś B., Zarycka A.

Abstract (PL)

Celem pracy było pokazanie wpływu mikrostruktury ceramiki na jej właściwości dielektryczne i piezoelektryczne. W pracy przedstawiono analizę mikrostruktury ceramiki PZT domieszkowanej kadmem i wolframem. Materiał badań otrzymano na drodze syntezy metodą reakcji w fazie stałej oraz zagęszczania dwoma metodami: metodą spiekania swobodnego oraz metodą prasowania na gorąco. Analizy mikrostruktury dokonano na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu skaningowego Hitachi S-4700. Do obliczenia średniego rozmiaru ziaren oraz określenia jednorodności rozmiaru ziaren wykorzystano system VISILOG 4. Przedstawiono również rezultaty pomiarów parametrów dielektrycznych (przenikalności elektrycznej i tangensa kąta strat dielektrycznych) oraz piezoelektrycznych (współczynnika sprzężenia elektromechanicznego, modułu piezoelektrycznego). Parametry piezoelektryczne wyznaczono metodą rezonansu-antyrezonansu. Przeprowadzono analizę wpływu gęstości, porowatości, wielkości ziarna i jednorodności wielkości ziaren na parametry dielektryczne i piezoelektryczne.

Keywords (PL): PZT, właściwości dielektryczne, właściwości piezoelektryczne, mikrostruktura

return…