Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 283-287

download: article (PL)

Refractory materials industry in the Czech Republic, Slovakia and Poland – differences and similarities

Abstract (EN)

Changes have been characterized in the market of refractory materials in the Czech Republic, Slovakia and Poland during the last two decades. Strong influence of the domestic raw materials on the structure of production in the Czech Republic and Slovakia was emphasized. The structure of refractory consumption and the balance of foreign trade were described. The problems appearing before refractory materials producers in the analyzed countries are mainly connected with a recession and rules introduced by the European Commission, concerning the CO2 emission and REACH.

Keywords (EN): Refractory materials, Structure of production and consumption, Czech Republic, Slovakia, Poland

Przemysł materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce – różnice i podobieństwa

Czechowski J., Franek T.

Abstract (PL)

Scharakteryzowano przemiany jakie nastąpiły na rynku materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce w ostatnich dwóch dekadach. Podkreślono wpływ krajowej bazy surowcowej na strukturę produkcji w Czechach i Słowacji. Omówiono strukturę zużycia materiałów ogniotrwałych oraz bilans handlu zagranicznego. Podstawowe problemy stojące przed producentami wiążą się z recesją i wprowadzanymi przez Komisję Europejską regulacjami dotyczącymi emisji CO2 i REACH.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, struktura produkcji i konsumpcji, Czechy, Słowacja, Polska

return…