Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 273-277

download: article (PL)

The effect of selected additives on hydration of magnesium oxide

Abstract (EN)

The importance of hydration in technology and in selected application areas of basic materials was shown. The thermodynamic and kinetic data of the reaction were presented. Methods of counteracting the hydration of free magnesium oxide in basic materials and the most frequently applied methods of quantitative evaluation of the effects of MgO hydration were discussed.

Basing on the investigations, the chemical inertness of MgAl2O4 and MgCr2O4 spinels in the non-pressure hydration conditions was proved. The effect of four glycols on MgO hydration was analysed and it has been proved, that intensity of the reaction decreased in sequence from mono-ethylene to propylene glycol. The effect of disodium salt of EDTA on MgO hydration was described.

The literature reports were experimentally verified with a negative result, regarding the limitation of MgO hydration by the introduction of silicon. The chemical inertness of free MgO in the MgO-SnO2 coclinker has been proved, contrary to the well known magnesite-chromite materials. The effect of pH of the electrolyte water solutions on MgO hydration was explored and the results seemed to be in a good accordance with theoretical expectations.

It was concluded, that the solution pH change seems to be an effective way for increasing the hydration degree, while the opposite effect should be sought through adsorption of selected organic substances, taking into consideration a specific character of the given technology.

Keywords (EN): Hydration, Magnesium oxide, Refractories

Wpływ wybranych dodatków na hydratację tlenku magnezu

Wojsa J.

Abstract (PL)

Przedstawiono znaczenie hydratacji w technologii i w wybranych obszarach stosowania materiałów zasadowych. Zaprezentowano podstawowe dane dotyczące statyki i kinetyki reakcji, metody przeciwdziałania hydratacji tlenku magnezu oraz najczęściej stosowane sposoby ilościowego opisu jej efektów.

Eksperymentalnie potwierdzono chemiczną inertność spineli MgAl2O4 i MgCr2O4 w warunkach hydratacji bezciśnieniowej. Zbadano wpływ czterech glikoli na hydratację MgO stwierdzając, że ich skuteczność jako inhibitorów hydratacji rośnie w sekwencji od glikolu monoetylenowego do propylenowego. Przedstawiono wpływ soli dwusodowej EDTA na hydratację MgO oraz zweryfikowano dane literaturowe odnośnie sposobu ograniczania hydratacji poprzez wprowadzenie silikonu. Wyniki nie potwierdziły oczekiwań. Wykazano, że wolny tlenek magnezu w koklinkierze MgO-SnO2 nie ulega hydratacji, co stanowi pewną nowość poznawczą i technologiczną.

Zbadano wpływ pH wodnych roztworów na hydratację MgO i uzyskano wyniki pozostające w dobrej zgodności z wynikającymi z teorii. Stwierdzono, że zmiany pH roztworów wydają się być skutecznym sposobem zwiększania stopnia hydratacji, a efektu jej ograniczania należy raczej oczekiwać wprowadzając wybrane substancje organiczne adsorbowane na powierzchni ziaren MgO, z uwzględnieniem specyfiki danej technologii.

Keywords (PL): hydratacja, tlenek magnezu, materiały ogniotrwałe

return…