Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 244-249

download: article (PL)

A method of repairing the heating wall head of coke oven battery by using „zero” expansion modules

Abstract (EN)

Lifetime extension of coke oven batteries is the invariably large challenge for the creators of repair techniques. Despite of many work done, until now there is no one universal method designed and all new attempts to solve this problem must arouse understandable interest of users of the coke oven batteries. The main topic of the presented study was to utilize possibility of minimization of the factors, determining the time of repair work through the substitution of low-dimension silica bricks for large-dimension block of “zero” expansion, containing fused silica. Substantial reductions in quantity of the refractory repair pieces, shortening of the repair time, improving quality of the repair work and limitation of the production hearth were achieved.

Keywords (EN): Coke oven battery, Refractories, Lifetime, Hot renovation, Fused silica

Metoda remontu głowicy ściany grzewczej baterii koksowniczej z wykorzystaniem modułów o „zerowej” rozszerzalności

Mytych J.

Abstract (PL)

Wydłużenie żywotności baterii koksowniczych jest niezmiennie dużym wyzwaniem dla twórców technik remontowych. Pomimo licznych prac, do chwili obecnej nie opracowano jeszcze jednej, uniwersalnej metody i wszystkie nowe próby rozwiązania tego problemu muszą budzić zrozumiałe zainteresowanie użytkowników baterii koksowniczych. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest wykorzystanie możliwości zminimalizowania czynników determinujących czas prowadzenia remontu poprzez zastąpienie małogabarytowych kształtek krzemionkowych wielkogabarytowymi blokami o „zerowej” rozszerzalności, zawierającymi krzemionkę amorficzną. Uzyskano znaczną redukcję ilości formatów kształtek, skrócenie czasu remontu, poprawę jakości wykonanych prac i ograniczenie wypadu produkcyjnego.

Keywords (PL): baterie koksownicze, materiały ogniotrwałe, czas życia, remont gorący, krzemionka amorficzna

return…