Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 197-200

download: article (PL)

Characteristics of the Ti3AlC2 containing material reactively sintered under pressure

Abstract (EN)

A trial of manufacture of material in the Ti-Al-C-N system was made by using reactive sintering under pressure. For that purpose, Ti3Al was synthesised in the first step. Then it was homogenized with carbon in the weight ratio corresponding to the stoichiometry of Ti3AlC2. The mixture was exposed to reactive sintering under pressure. The microstructural observation of chemically etched surfaces of the sintered material was made. The EDS element distribution and X-ray diffraction measurements were carried out. Further, the sinter was tested for hardness, bending strength, elastic properties and fracture toughness. Cracks were generated by the Vickers indenter on the surface of the sinter to observe a propagation path.

Keywords (EN): Hot pressing, Composites, Ti3AlC2, Ti3Al, Mechanical Properties

Charakterystyka tworzywa z fazą Ti3AlC2 reakcyjnie spiekanego pod ciśnieniem

Rutkowski P., Stobierski L., Chlubny L., Górny G.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy opisano próbę otrzymywania tworzyw z układu Ti-Al-C-N metodą reakcyjnego spiekania pod ciśnieniem. W tym celu w pierwszym etapie zsyntezowano proszek Ti3Al, a następnie homogenizowano go z węglem w stosunku wagowym odpowiadającym stechiometrii Ti3AlC2. Mieszaninę poddano spiekaniu reakcyjnemu pod ciśnieniem. Na otrzymanym spieku przeprowadzono obserwację mikrostruktury powierzchni wytrawionych chemicznie. Uzyskane tworzywo poddano analizie rozkładu pierwiastków EDS oraz badaniu rentgenograficznemu. W dalszej części pracy przeprowadzono na spieku pomiary twardości, wytrzymałości na zginanie, właściwości sprężystych oraz odporności na kruche pękanie. Prześledzono również drogę propagacji pęknięcia wygenerowanego przez nakłucie powierzchni spieku piramidką Vickersa.

Keywords (PL): prasowanie na gorąco, kompozyty, Ti3AlC2, Ti3Al, właściwości mechaniczne

return…