Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 186-191

download: article (PL)

Effect of milling on properties of powders applied as fillers of the polymer micronanocomposites

Abstract (EN)

High energy milling is a valuable technique for grinding micropowders in order to obtain them in a nanometric fraction. It applies in manufacturing the polymeric micronanocomposites (bimodal composites) with sensor properties, particularly for electrotribology. This publication presents an impact of grinding time on comminution and surface area of the selected micropowders applied for manufacturing the polymeric micronanocomposites.

Keywords (EN): Polymer micronanocomposites, Milling, Transition metal oxides, Sensor, Electrical properties

Wpływ procesu mielenia na własności proszków napełniaczy mikronanokompozytów polimerowych

Habdank-Wojewódzki T., Wodnicka K.

Abstract (PL)

Mielenie wysokoenergetyczne jest cenną techniką rozdrabniania mikroproszków pozwalającą uzyskać frakcję nanometryczną. Mają one zastosowanie do wytwarzania mikronanokompozytów polimerowych (kompozytów dwumodalnych) posiadających własności sensorowe, szczególnie dla elektrotribologii. W publikacji przedstawiono zagadnienie wpływu czasu mielenia na rozdrobnienie i powierzchnie właściwą wybranych mikroproszków stosowanych w mikronanokompozytach polimerowych.

Keywords (PL): mikronanokompozyty polimerowe, mielenie, tlenki metali przejściowych, czujnik, właściwości elektryczne

return…