Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 182-185

download: article (PL)

Effect of oxidation on electrical properties of TiNx (x = 0.9 & x = 1.0)

Abstract (EN)

The van der Pauw method has been applied to determine electrical resistivity of TiN and TiN0.9 ceramics in the temperature range of 300-1000K. It was found, that depending on chemical composition materials show either metallic or semiconducting properties. Transitions metal → semiconductor (for TiN) and semiconductor → metal (case TiN0,9) accompany to the oxidation process.

Keywords (EN): Titanium oxynitrides, Oxidation, Electrical properties, Semiconductor - metal transition

Wpływ utleniania na właściwości elektryczne TiNx (x = 0,9 i x = 1,0)

Baś B., Ziemnicka M., Sobaś P., Stobierski L., Rękas M.

Abstract (PL)

Metoda van der Pauwa została wykorzystana do określenia rezystywności elektrycznej ceramiki TiN i TiN0,9 w zakresie temperatur 300-1000K. Stwierdzono, że w zależności od składu chemicznego pokazuje ona albo właściwości metaliczne albo półprzewodnikowe. Procesowi utleniania towarzyszą przejścia metal → półprzewodnik (w przypadku TiN) i półprzewodnik → metal (w przypadku TiN0,9)

Keywords (PL): tlenoazotki tytanu, utlenianie, właściwości elektryczne, przejście półprzewodnik-metal

return…