Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 140-145

download: article (PL)

Microstructure evolution of composite materials based on transition metal carbides

Abstract (EN)

The structural changes, which take place in sinters composed of a matrix based on transition metal carbides and the modifying phase in a form of low-melting chromium carbide Cr23C6, are presented in the work. The investigations were run on three systems of materials: TiC0,85–Cr23C6, NbC0,95–Cr23C6 and WC–Cr23C6. The modifier content changed in a range of 1.5 – 30 vol.%. The method of synthesis and preparation of the composite components and the sinters for purposes of microstructural examinations was discussed. The results of microstructure evolution of the investigated materials were shown. The results of the determination of element distribution (EDS), phase changes (XRD) and structural changes (Rietveld), made on the samples of investigated systems, were used in order to discuss the microstructure of sinters.

Keywords (EN): Microstrukture – final, TiC, NbC, WC, Cr23C6, SHS

Ewolucja mikrostruktury tworzyw kompozytowych z węglików metali przejściowych

Rutkowski P., Stobierski L.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy przedstawiono zmiany strukturalne zachodzące w spiekach składających się z osnowy w postaci wewnątrzsieciowych węglików metali przejściowych oraz fazy modyfikującej będącej niskotopliwym węglikiem chromu Cr23C6. Badania prowadzono na trzech układach materiałów: TiC0,85 – Cr23C6, NbC0,95 – Cr23C6 oraz WC – Cr23C6, gdzie modyfikator wprowadzany był w ilościach od 1,5 do 30 % obj.. Omówiono metodykę otrzymywania i preparatykę substratów kompozytów oraz spieków do badań mikrostrukturalnych. Zobrazowano wyniki ewolucji mikrostruktury materiałów w badanych układach. Do omówienia uzyskanych obrazów mikrostruktury spieków wykorzystano wyniki badań rozkładu pierwiastków (EDS) oraz zmian fazowych (XRD) i strukturalnych (Rietveld) wykonanych na próbkach z badanych układów.

Keywords (PL): mikrostruktura finalna, TiC, NbC, WC, Cr23C6, SHS

return…