Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 130-135

download: article (PL)

Isothermal sintering of metal-like carbides originated from group 4-6 of the periodic table of the elements

Abstract (EN)

In this work, sintering kinetics of some pure metal-like carbides such as TiC08, NbC, WC was studied. Measurements were made by means of a high temperature dilatometer. Sintering shrinkage as a function of time was recorded under isothermal conditions. An analysis of the sintering kinetics was based on sintering models worked out by Kuczynski and Frenkel. Kinetic equations describing a sintering process of each carbide were formulated according to the Kuczynski’s model. Comparison of kinetic equations and densification behaviour was fundamental to determine similarities and differences in the sintering process of the studied carbides. The second sintering model was used to determine sintering parameters i.e. α, β, α−1, β−1 and ηo as a function of temperature. The presented results allowed a full sintering characteristics of the studied metal-like carbides to be obtained.

Keywords (EN): Sintering, Carbides, Sintering models

Spiekanie izotermiczne węglików metali grup 4-6 układu okresowego pierwiastków

Gubernat A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów dotyczących modelowego opisu spiekania według dwóch modeli tj. modelu Kuczyńskiego i modelu Frenkla. Badania dotyczyły wybranych węglików metalopodobnych utworzonych przez trwałe połączenie węgla z metalami 4, 5 i 6 grupy układu okresowego tj. TiC0,8, NbC i WC. Badania prowadzono za pomocą dylatometru wysokotemperaturowego, który pozwolił na rejestrację krzywych skurczu liniowego w funkcji czasu w warunkach izotermicznych. Zgodnie z modelem Kuczyńskiego opracowano równania kinetyczne opisujące spiekanie każdego z węglików. Na podstawie wyznaczonych wartości wykładników potęgowych m podjęto próby określenia mechanizmów transportu masy dominujących na poszczególnych etapach spiekania. Z kolei zgodnie z modelem Frenkla wyznaczono parametry opisujące proces spiekania każdego z badanych węglików: stałe α i β, początkową wartość skurczu α-1 i wartość skurczu w czasie nieskończonym β-1 oraz wartość początkowej lepkości pozornej układu ηo. Dane te pozwoliły na pełną charakterystykę spiekania badanych węglików.

Keywords (PL): spiekanie, węgliki, modele spiekania

return…