Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 97-101

download: article (PL)

Production of ceramics films using gel suspensions

Abstract (EN)

In this paper, the preparation procedure of ceramic foils from the Al2O3 and ZrO2 powders by the gelcasting method is shown. This method consists of the use of a special set of gelling agents, based on water soluble monomers i.e. acryloamide (AAm), metacryloamide (MAm), and 2-hydroxyethylometacrylane (HEMA). Special processing of the monomers allows ceramic foils to obtain a thickness of ~0,2 mm and good flexibility after polymerization. Moreover, the foils show the exceptionally high mechanical strength, both in the dried and fired state, and very smooth surfaces.

Special attention has been paid to the preparation of suspensions, selection of monomer compositions, and rheological behaviour. Selection of the suitable composition of the suspension assures its good fluidity and obtainment of the thin homogenous layers with the uniform structure. A drying process was elaborated, preventing the foil deformation.

Keywords (EN): Gelcasting, Films, Mechanical properties, Al2O3, ZrO2

Otrzymywanie folii ceramicznych z zawiesin żelowych

Stempkowska A., Kochanowski A., Izak P.

Abstract (PL)

Przedstawiono procedurę otrzymywania folii ceramicznych z proszków Al2O3 i ZrO2 metodą żelową. Metoda ta polega na zastosowaniu zestawu specjalnych środków żelujących, między innymi na bazie monomerów akryloamidu (AAm), metakryloamidu (Mam) i 2–hydroksyetylometakrylanu (HEMA). Specjalna preparatyka tych monomerów pozwala na uzyskanie folii żelowych o grubości ~0,2 mm oraz dobrej elastyczności po polimeryzacji. Folie ceramiczne uzyskane tym sposobem charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną zarówno po wysuszeniu, jak i po obróbce termicznej oraz gładką powierzchnią.

Szczególną uwagę zwrócono na preparatykę zawiesin, kompozycje składów monomerów oraz określono ich właściwości reologiczne. Wykazano, że dobranie odpowiedniego składu gęstwy zapewnia dobrą jej rozlewność i uzyskanie cienkich warstw przy zachowaniu ich jednorodnej struktury. Podano również sposób prowadzenia procesu suszenia zapobiegającego deformacji folii.

Keywords (PL): odlewanie żelowe, folie, właściwości mechaniczne, Al2O3, ZrO2

return…