Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 80-86

download: article (PL)

Sintering polycrystalline boron nitride  in the presence of amorphous liquid and glass-crystalline silicate phases

Abstract (EN)

Experimental investigations aimed to determine the effects of phenomena proceeding in an interface during the process of sintering the microcrystalline cBN with two types of binders i.e. fusible amorphous and glass-crystalline silicate materials were carried out.

Strength of these materials is mainly bounded up with properties of the cBN–molten silicates interfaces and the final structure of a bonding phase. The chemical composition of the interface corresponding to the characteristic temperature of composite treatment was tested.

It was found that a low wetting angle in the cBN–molten silicates system and high work of adhesion had not the explicit connection with a high value of Young’s modulus of the abrasive composites.

Keywords (EN): Sintering, Interfaces, Wetting angle, Silicate, Structural applications

Spiekanie polikrystalicznego azotku boru z udziałem krzemianowej fazy ciekłej amorficznej i szklanokrystalicznej

Herman D.

Abstract (PL)

Wykonano badania mające na celu określenie wpływu zjawisk zachodzących w granicy fazowej  podczas procesu spiekania mikrokrystalicznego cBN z dwoma rodzajami spoiw: niskotopliwym spoiwem  amorficznym i spoiwem szklanokrystalicznym.

Wytrzymałość takich układów związana jest głównie z właściwościami granicy faz cBN- stopione krzemiany oraz ostateczną strukturą fazy wiążącej. Zbadano skład chemiczny granicy fazowej odpowiadający właściwej temperaturze obróbki kompozytów.

Stwierdzono, że niski kąt zwilżania w układzie cBN–stopione krzemiany i wysoka praca adhezji nie mają jednoznacznego przełożenia na wysoką wartość modułu sprężystości, E, badanych kompozytów ściernych.

Keywords (PL): spiekanie, granice międzyfazowe, kąt zwilżania, krzemian, zastosowania konstrukcyjne

return…