Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 51-54

download: article (PL)

Effect of alkaline additives on the sintering process of siliceous fly ashes

Abstract (EN)

Fly ashes are captured in the standard dedusting systems in three sections of the electrofilter located in series behind the combustion chamber. Fly ashes captured by the last, third section of the elecrofilter can be used as a raw material in the production of ceramic materials with sintered body such as stoneware and clinker bricks. The grain size distribution and phase composition of fly ashes captured by the third section of the electrofilter intensify sintering processes and accelerate the appearance of liquid phase. The purpose of this research was to modify the physical and chemical properties of those fly ashes in order to further intensify the sintering processes in ceramic mixtures doped with them. The studied fly ashes were modified by means of milling or by incorporation of alkaline or alkaline earths carbonates. The milling increased slightly densification ability of  the ashes and therefore the properties of the sintered materials.  The chemically modified ashes enriched with Na2O, K2O or CaO did not show the improved densification ability when compared to the unmodified ones.

Keywords (EN): Fly ashes, Sintering, Building ceramics, Alkaline oxides

Wpływ dodatków alkalicznych na proces spiekania krzemionkowych popiołów lotnych

Wons W.

Abstract (PL)

W standartowych instalacjach odpylania przy pomocy elektrofiltru, popiół lotny wychwytywany jest przez trzy sekcje elektrofiltru usytuowane szeregowo za komorą spalania. Popioły lotne z ostatniej, trzeciej sekcji elektrofiltru są interesującym surowcem do wyrobu ceramiki o czerepie spieczonym:  wyrobów kamionkowych, cegły klinkierowej. Duży stopień rozdrobnienia i charakterystyczny skład fazowy popiołu lotnego z trzeciej strefy elektrofiltru powoduje w spiekanych mieszankach ceramicznych intensyfikację procesów spiekania i przyspieszone pojawianie się fazy ciekłej. W poniższej pracy podjęto próbę fizycznej i chemicznej modyfikacji takich popiołów lotnych w celu intensyfikacji procesów spiekania mieszanek ceramicznych z ich udziałem. Popioły modyfikowano poprzez ich przemiał lub przez wprowadzenie do nich węglanów alkalicznych i ziem alkalicznych. Przemiał popiołów lotnych w niewielkim stopniu poprawił ich zdolność do zagęszczania oraz, jako wynik, parametry wypalonego tworzywa popiołowego. Popioły lotne modyfikowano chemicznie poprzez wzbogacenie ich w Na2O, K2O lub CaO nie wykazały poprawy zdolności do zagęszczania w porównaniu z popiołami nie modyfikowanymi.

Keywords (PL): popioły lotne, spiekanie, ceramika budowlana, tlenki alkaliczne

return…