Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 31-35

download: article (PL)

Unconventional application of lower Silesian amphibolites

Abstract (EN)

Up to now, Lower Silesian amphibolites from Wieściszowice and Ogorzelec deposits are applied only as crushed aggregates for the road construction. This paper presents the results of studies of aluminosilicate glasses obtained by melting these raw materials.

The studied amphibolites have rather low melting temperatures (ca. 1230oC – Wieściszowice, 1210oC – Ogorzelec) and their viscosity is advantageous (ca. 2,4 Pa·s at 1400oC). An annealing of glasses at the temperature range of 800 – 1100oC indicates their relatively high crystallization ability. It was found that the crystalline phases are mainly represented by magnetite and hematite as well as by pyroxenes.

The results suggest the application of amphibolite glasses for the production of glass-ceramics wares. The manufacturing of fibrous insulating materials from these glasses is also possible but it requires the modification of their chemical composition.

Keywords (EN): Amphibolites, Aluminosilicate glass, Glass-ceramics, Fibrous insulation

Niekonwencjonalne wykorzystanie amfibolitów dolnośląskich

Lubas M., Wyszomirski P.

Abstract (PL)

Jak dotąd, amfibolity dolnośląskie ze złóż w Wieściszowicach i Ogorzelcu stosowane są wyłącznie dla celów budownictwa drogowego. W niniejszej pracy surowce te wykorzystano do otrzymania szkieł glinokrzemianowych i przeprowadzenia ich charakterystyki.

Temperatury topienia badanych amfibolitów są stosunkowo niskie (ok. 1230oC – Wieściszowice, 1210oC – Ogorzelec), a lepkość uzyskanych stopów – korzystna (ok. 2,4 Pa·s w temperaturze 1400oC). Wygrzewanie szkieł w temperaturach 800 – 1100oC wskazuje na ich stosunkowo wysoką zdolność krystalizacyjną. Powstałe fazy krystaliczne reprezentowane są głównie przez spinele (magnetyt i/lub tytanomagnetyt) oraz pirokseny.

Uzyskane wyniki sugerują możliwość wykorzystania badanych amfibolitów do produkcji tworzyw szklano-krystalicznych. Wytwarzanie z nich włóknistych materiałów izolacyjnych jest też możliwe, co jednak wymaga modyfikacji ich składu chemicznego.

Keywords (PL): amfibolity, szkło glinokrzemianowe, tworzywa szklano-krystaliczne, izolacja włóknista

return…