Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 21-26

download: article (PL)

Properties of roofing tile ceramic materials

Abstract (EN)

The properties of ceramic roofing tiles mainly depend on their phase composition i.e. kind, amount and distribution of the crystalline and amorphous components and also on the material porosity. The above mentioned factors are responsible for mechanical strength, water absorbability and frost resistance of the material. The research results concerning the roofing tiles originating from two plants are presented in the paper.

The following properties were studied:

  • physical properties: water absorbability, porosity, bending strength, frost resistance,
  • microstructure (mercury porosimetry, SEM, EDS),
  • phase composition (XRD).

Keywords (EN): Ceramic roofing tiles, Phase composition, Microstructure, Water absorbability, Frost resistatnce

Właściwości ceramicznych tworzyw dachówkowych

Stolecki J., Murzyn P.

Abstract (PL)

Właściwości dachówek ceramicznych w głównej mierze zależą od ich składu fazowego tj. rodzaju, ilości i rozmieszczenia składników krystalicznych i niekrystalicznych oraz porowatości tworzywa. Wspomniane czynniki są odpowiedzialne za takie cechy tworzywa jak: wytrzymałość, nasiąkliwość i mrozoodporność. W artykule prezentowane są wyniki badań dachówek zakładkowych z 2-ch zakładów w zakresie:

  • właściwości fizycznych (nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość na zginanie i mrozoodporność),
  • mikrostruktury (porozymetria rtęciowa, SEM, EDS),
  • składu fazowego (XRD).

Keywords (PL): dachówka ceramiczna, skład fazowy, mikrostruktura, nasiąkliwość, mrozoodporność

return…