Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 278-280

download: article (PL)

SILICON CARBIDE SINTERED WITH VARIOUS CARBON ADDITIONS

Abstract (EN)

The silicon carbide matrix composites containing inclusions of graphite, are the example of materials, that have the diversification in mechanical and thermal properties of constituent phases. Such differences generate thermal stresses. The existence of stressed areas in the matrix and in the grains of included phase has an influence on mechanical properties of the material, such as: hardness, bending strength or fracture toughness.

The materials, made on the way of hot pressing, were used in the present work. The following components were used for preparation of composites was silicon carbide, to which phenol-formaldehyde resin was added as carbon source. Additionally, amorphous boron was introduced as the sintering activator. In that way, the composites SiC-C, containing from 3 to 8 wt % of carbon phase, were obtained.

For manufactured materials, the fundamental mechanical properties i.e. E, G, ν, hardness and bending strength were measured. The fracture toughness was also examined.

Keywords (EN): Composites, inclusions, fracture, SiC carbon

Węglik krzemu spiekany z różnymi dodatkami węgla

GRABOWSKI G.

Abstract (PL)

Kompozyty z osnową węglika krzemu zawierające wytrącenia grafitowe są przykładem materiałów, w których istnieje zróżnicowanie własności mechanicznych i cieplnych budujących je faz. Różnice takie generują naprężenia cieplne. Obecność naprężonych obszarów w osnowie oraz ziarnach fazy wtrąconej wpływa na własności mechaniczne tworzywa takie jak twardość, wytrzymałość na zginanie czy odporność na kruche pękanie.

W pracy posłużono się materiałami otrzymanymi na drodze prasowania na gorąco. Składnikami wykorzystanymi przy preparatyce kompozytów był węglik krzemu, do którego dodano żywicę fenolowo – formaldehydową stanowiącą źródło węgla. Dodatkowo, jako aktywatora spiekania obok węgla dodano bor amorficzny w ilości 0,5% wagowych. W ten sposób uzyskano kompozyty SiC-C zawierające od 3 do 8% wagowych fazy węglowej.

Dla otrzymanych materiałów wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne, tj. E, G, ν, twardość i wytrzymałość na zginanie. Zbadano również odporność na kruche pękanie.

Keywords (PL): kompozyty, wtrącenia, pękanie, SiC, węgiel

return…