Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 270-273

download: article (EN)

Wpływ warunków spiekania na kształtowanie właściwości ferrytów Mn-Zn o dużej przenikalności

Abstract (EN)

The permeability in polycrystalline Mn-Zn-ferrites depends on a number of microstructural parameters such as grain size, porosity, structure and composition of the grain boundaries. The grain boundaries with the specific resistivity - ρ and thickness - δ, plays an important role in creating the frequency stability of the initial permeability. The sintering conditions are one of the most appropriate process by which we can influence the grain boundaries composition, specific resistivity, microstructure and magnetic properties of polycrystalline Mn-Zn-ferrites.

In this paper, it will be experimentally demonstrated, for samples with similar Mn-Zn-ferrites compositions and application of different maximum temperature of sintering, dwell time during sintering, how we may lead to the properties modification, by influencing the dopants ion diffusion and second phase segregation at the grain boundaries.

Keywords (EN): Sintering, grain boundaries, magnetic properties, ferrites

The effect of sintering conditions on tailoring the magnetic properties of high permeability Mn-Zn-ferrites

HANUSZKIEWICZ J., HOLZ D., TSAKALOUDI V., ZASPALIS V.

Abstract (PL)

Przenikalność polikrystalicznych ferrytów Mn-Zn zależy prócz składu chemicznego również od parametrów mikrostrukturalnych, takich jak wielkość ziarna, porowatość i charakterystyka granic ziarnowych. Granice ziarnowe z głównymi parametrami: grubością - δ i opornością właściwą - ρ, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu nie tylko poziomu ale i stabilności częstotliwościowej przenikalności początkowej. Warunki spiekania są procesem, poprzez który możemy wpływać na skład chemiczny granic ziarnowych, oporność właściwą, mikrostrukturę i własności magnetyczne pokrystalicznych ferrytów Mn-Zn.

Praca ta demonstruje eksperymentalnie, jak poprzez zastosowanie różnych czasów przebywania materiału w maksymalnej temperaturze spiekania, możemy wpływać na modyfikację własności poprzez dyfuzję domieszek i ich segregację na granicach ziarnowych.

Keywords (PL): spiekanie, granice międzyziarnowe, właściwości magnetyczne, ferryty

return…