Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 262-265

download: article (PL)

Influence of ALUMINA PRECURSOR MODIFICATOR  on the morphology of resultant Al2O3 nanopowder

Abstract (EN)

The innovatory method of obtaining a nano-metric grain size alumina was described. Alumina precursor was synthesized by the reaction of aluminum metallorganic compound with oxygen provided in air. Subsequently precursor was modified by β-cyclodextrin. As a result of precursor thermal decomposition alumina nanopowder was obtained.

The obtained results indicate that precursor synthesis conditions and addition of modificator, have a significant affect on morphology of nanopowder. The morphology and properties of the final product were examined quantitatively by scanning electron microscopy (SEM) and surface area (BET) measurements.

Keywords (EN): Organic precursors, Al2O3, nanopowders, powders-chemical preparation

Wpływ modyfikatora prekursora tlenku glinu na morfologię otrzymanego nanoproszku Al2O3

SOŁGAŁA A., KUNICKI A., OLSZYNA A.

Abstract (PL)

Opisano nowatorską metodę otrzymywania tlenku glinu o nanometrycznym rozmiarze cząstek. Prekursor tlenku glinu syntezowano w reakcji związku glinoorganicznego z tlenem z powietrza a następnie modyfikowano β-cyklodekstryną. W wyniku procesu rozkładu termicznego prekursora, pozyskano nanotlenek glinu.

Uzyskane wyniki wskazały, że warunki syntezy prekursora oraz stosowany jego modyfikator, w istotny sposób wpływają na morfologię powstałego nanoproszku Al2O3. Tlenek glinu scharakteryzowano w sposób ilościowy metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz zbadano jego powierzchnię właściwą metodą BET.

Keywords (PL): prekursory organiczne, Al2O3, nanoproszki, preparatyka chemiczna proszków

return…