Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 249-253

download: article (PL)

Structural and phase changes in the NbC0,95 – Cr23C6 materials

Abstract (EN)

In the present work, the preparation of powders of ogiginal carbide phases and materials with niobium carbide modified by low-melting chromium carbide Cr23C6 was described. Two kinds of non-stoichiometric niobium carbides with various average grain size were used. The influence of the modifier addition on the onset temperature of sintering was discussed. Also the XRD analysis of structural and phase changes, taking place close to the onset sintering temperature and in the higher temperatures, was showed. The element distribution on the polished surface of sintered bodies, by using energy dispersion spectroscopy, was illustrated. The XRD measurements of influence of thermal stresses on structural changes, taking place during second heating of examined materials, were made on the one of investigated systems.

Keywords (EN): Sintering, carbides, microstructure-final, NbC, solid state reaction

Zmiany strukturalne i fazowe w tworzywach NbC0,95 – Cr23C6

RUTKOWSKI P., STOBIERSKI L., BUĆKO M.M.

Abstract (PL)

W pracy opisano metodykę otrzymywania proszków wyjściowych faz węglikowych jak i tworzyw węglika niobu modyfikowanych niskotopliwym węglikiem chromu Cr23C6 w ilości od 1,5 do 30% obj. Użyto dwóch niestechiometrycznych węglików niobu różniących się średnią wielkością ziarna. Omówiono wpływ dodatku fazy modyfikującej na temperaturę początku spiekania otrzymywanych materiałów. Przedstawiono również rentgenograficzną analizę zmian strukturalnych i fazowych zachodzących w pobliżu tej temperatury, jak również w wyższych temperaturach podczas spiekania. Zilustrowano rozkład pierwiastków na powierzchni spieków używając do tego celu metody spektroskopii z dyspersją energii. Na jednym z badanych układów wykonano badania rentgenograficzne wpływu naprężeń cieplnych na zmiany strukturalne zachodzące podczas ponownego wygrzewania badanych materiałów.

Keywords (PL): spiekanie, węgliki, mikrostructura, NbC, reakcje w fazie stałej

return…