Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 225-228

download: article (EN)

Cerium doped yttrium aluminium garnet modified by silicon and nitrogen

Abstract (EN)

Compound according to the general composition Y3Al5-xSixO12-xNx, which are formally derived from the yttrium aluminium garnet Y3Al5O12 (YAG) due to the substitution of oxygen by nitrogen, are of high interest for material research and application. The required charge compensation due to the replacement of oxygen by nitrogen is achieved by the appropriate substitution of aluminum by silicon.

This paper deals with the solid state synthesis and optical properties of Y3Al5-xSixO12-xNx samples doped by trivalent cerium and more specifically with the effect of the O/N and Al/Si ratio on the optical properties. It turned out that the incorporation of Si and N yields a red shift of the 5d-4f emission band of Ce3+, whereby the extent of the red shift can be correlated to the composition of the host lattice.

Keywords (EN): YAG, optical properties, luminescence

Granat Itrowo-glinowy domieszkowany cerem i modyfikowany Krzemem oraz AZOTEM

MICHALIK D., PLEWA J., SOPICKA-LIZER M., JÜSTEL T.

Abstract (PL)

Interesującym materiałem na luminofory jest związek Y3Al5-xSixO12-xNx, który stanowi pochodną granatu YAG z podstawieniem azotu w miejsce tlenu. Dla niezbędnego skompensowania ładunku spowodowanego tym podstawieniem zastąpiono krzemem część atomów glinu.

W artykule opisany został sposób syntezy związków Y3Al5-xSixO12-xNx z trójwartościowym cerem jako aktywator oraz wpływ podstawień O/N i Al/Si na własności optyczne. W wyniku takiego podstawienia występuje przesunięcie emisji promieniowania w stronę większej wartości długości fali.

Keywords (PL): YAG, właściwości optyczne, luminescencja

return…