Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 221-224

download: article (PL)

The separation of organic impurities from fine aqueous emulsion on porous ceramic materials

Abstract (EN)

In continuation of our studies on removal of organic impurities from finely dispersed aqueous emulsions by means of porous ceramic materials tests were carried out on determination of the degree of concentration  of the oil phase in the permeate using ceramic discs of a thickness of 10 mm and 17 mm prepared from quartz sand of granulation  0,4-0,8 mm.

The highest, 31-fold concentration of oil phase was obtained on the 17 mm discs at a pressure of 0.14 MPa using pulsation enhancement of the process by means of ultrasound vibrations of 40 kHz frequency and 200 W power.

Primary results have also been given of measurement of oil phase concentration in the permeate under conditions of process enhancement with 30 and 50 kHz vibrations and with disc hydrophobization with silicoorganic (silane) compounds containing 8, 16 or 18 carbon atoms in the chain.

Keywords (EN): Porous ceramics, organic impurity separation, ultrasounds

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych z wykorzystaniem ceramicznych tworzyw porowatych

SOKOŁOWSKI J., SZAFRAN M., PERKOWSKI K., PIETRZAK A.

Abstract (PL)

Kontynuując badania nad usuwaniem zanieczyszczeń organicznych z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych z wykorzystaniem ceramicznych tworzyw porowatych prowadzono pomiary stopnia zatężenia fazy olejowej w permeacie na dyskach ceramicznych o grubościach 10 i 17 mm, wykonanych z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,4-0,8 mm.

Najwyższy, 31-krotny stopień zatężenia fazy olejowej uzyskano na dyskach o grubości 17 mm, przy ciśnieniu w układzie wynoszącym 0,15 MPa oraz przy pulsacyjnym wspomaganiu biegu procesu drganiami ultradźwiękowymi o częstotliwości fali 40 kHz i mocy 200 W.

Przedstawiono też pierwsze wyniki pomiarów stopnia zatężenia fazy olejowej w permeacie gdy proces był wspomagany drganiami o częstotliwościach 30 i 50 kHz oraz gdy dyski były hydrofobizowane związkami organofunkcyjnymi (silanami) o 8, 16 lub 18 atomach węgla w łańcuchu.

Keywords (PL): ceramika porowata, separacja zanieczyszczeń organicznych, ultradźwięki

return…