Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 217-220

download: article (PL)

THE PROCESs MODELS OF a VIBRATORY MILL OF LOW VIBRATION FREQUENCY

Abstract (EN)

There are shown two process models of a vibratory mill of low vibration frequency (below 16 Hz) and low environmental harmfulness. Both models were developed on the basis of the studies on milling process, which was performed in the laboratory mill. The first one contains the influence of vibration frequency, vibration amplitude, filling ratio, diameter of a chamber and milling time on kinetic specific surface area. The second one considers also bulk density of the milling material, its content in a charge and volume of a mill chamber. The figure of merit of the milling process is the unitary effectiveness index. The models take into account the material susceptibility to vibratory of milling and index of milling process conditions. The paper contains also the method of models adaptation for different indexes of milling material graining. The models enable development of industry vibratory mills of low environmental harmfulness, that are also used  in the production of micro- and nanopowders.

Keywords (EN): Vibratory mill, process model of a mill, vibrations, vibratory milling

Modele procesowe młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgań

SIDOR J.

Abstract (PL)

W pracy zamieszczono dwa modele procesowe młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgań – poniżej 16 Hz, a zatem o niskiej szkodliwości oddziaływania na otoczenie. Modele te opracowano na podstawie badań procesu mielenia przeprowadzonych w młynie laboratoryjnym. Jeden z modeli obejmuje wpływ: częstotliwości drgań, amplitudy drgań, stopnia napełnienia komory, średnicy komory, czasu mielenia na kinetyczną powierzchnię właściwą. W drugim modelu uwzględniono: także gęstość nasypową mielonego materiału, jego udział w ładunku oraz objętość komory młyna. Kryterium jakości procesu mielenia jest w tym modelu wskaźnik skuteczności jednostkowej procesu mielenia. Oba modele uwzględniają podatność materiału na mielenie wibracyjne oraz wskaźnik warunków procesu mielenia. Praca zawiera metodę adaptacji modelu do innych wskaźników uziarnienia mielonego materiału. Modele te umożliwiają projektowanie przemysłowych młynów wibracyjnych o niskiej szkodliwości oddziaływania na otoczenie oraz specjalnych wersji tych młynów przeznaczonych do wytwarzania mikro i nanoproszków.

Keywords (PL): młyn wibracyjny, model procesowy młyna, wibracje, mielenie wibracyjne

return…