Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 213-216

download: article (PL)

Studies of selective grinding of fertilizer glass

Abstract (EN)

The studies of selective grinding process were performed in laboratory mills: beater one and entoleter type. The both mills worked in a continuous mode. The purpose of the study was to obtain a milling product with the biggest part of grain class of 0.0-0.8 mm and the lowest part of undersize material (grain class material: under 0,3 mm). The feed was in the form of flakes of thickness of 1.5-2.5 mm, a width of 10-25 mm and a length of 20-60 mm. The best results were obtained in the entoleter mill. In the single grinding mode, the milling product included 30-43 % of grain class of 0.0-0.8 mm. The capacity of that mill was 65-167 kg/h and the undersize material part was: 6.6-9.2 %. Based on the results, a conception of industry entoleter mill was developed. A conception of technological line (in semi-technical scale) for selective grinding of fertilizer glass was also elaborated.

Keywords (EN): Selective grinding, hammer mill, endoleter, fertilizer glass

Badania procesu selektywnego rozdrabniania szkła nawozowego

SIDOR J.

Abstract (PL)

Badania procesu selektywnego rozdrabniania przeprowadzono w laboratoryjnych młynach: bijakowym i odśrodkowym – typu entoleter. Oba młyny pracowały w sposób ciągły. Celem badań było otrzymanie produktu mielenia o jak największym udziale klasy ziarnowej 0,0÷0,8 mm przy jak najmniejszym udziale podziarna, czyli klasy ziarnowej 0,3 mm. Nadawą były płatki szkła o grubości 1,5÷2,5 mm, szerokości 10÷25 mm i długości 20÷60 mm. Najkorzystniejsze wyniki badań otrzymano w młynie odśrodkowym, w którym w jednym cyklu rozdrabniania produkt rozdrabniania zawierał, 30÷43 % klasy 0,0÷0,8 mm. Wydajność młyna wynosiła 65÷167 kg/h, a udział podziarna wynosił 6,6÷9,2 %. Na podstawie otrzymanych wyników badań opracowano koncepcję przemysłowego młyna odśrodkowego oraz koncepcję linii technologicznej o skali półtechnicznej do selektywnego rozdrabniania szkła nawozowego.

Keywords (PL): selektywne rozdrobnienie, młyn udarowy, entoleter, szkło nawozowe

return…