Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 191-194

download: article (PL)

Investigation of the suitability of ashes from new systems of coal combustion for the building ceramics technology

Abstract (EN)

In the recent years an introduction of new systems of coal combustion in electric power stations (electric power consisting of substitution of the conventional pulverized-fuel boilers with fluid boilers has resulted in the origin of new wastes from electric power industry. The objective of the presented paper was to check the suitability of this new generation of electric power industry wastes for production of building ceramics. In the paper properties of ashes from both techniques of black coal combustion have been compared and the results have been presented of laboratory technological investigations of masses obtained as a result of substitution of fly ash and energy power slag with the wastes from fluid boilers in the mineral mixture.

Keywords (EN): Buildning ceramics, electric power industry wastes, fly ash, mechanical properties

Badanie przydatności popiołów z nowych systemów spalania węgla dla technologii ceramiki budowlanej

BRYLSKA E.

Abstract (PL)

Wprowadzanie w ostatnich latach w elektrowniach nowych systemów spalania węgla, polegające na zastąpieniu konwencjonalnych kotów pyłowych kotłami fluidalnymi) skutkuje zaistnieniem nowych odpadów przemysłu energetycznego. Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie przydatności tej nowej generacji odpadów energetyki dla produkcji ceramiki budowlanej. Porównano w niej właściwości popiołów z obydwu technik spalania węgla kamiennego oraz przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań technologicznych mas otrzymanych w wyniku zastąpienia w mieszance surowcowej popiołu lotnego i żużla paleniskowego odpadami z kotła fluidalnego.

Keywords (PL): ceramika budowlana, odpady energetyki, popiół lotny, właściwości mechaniczne

return…