Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 3, 2008
  • pp: 125-129

download: article (PL)

Diatomaceous earth waste from the brewery as a raw material for glass production

Abstract (EN)

Diatomaceous earth is used as a filtration material in the brewery industry nowadays. Its waste after process of filtration can become a SiO2-rich raw material for production of glass. The purpose of this study was to explore a possibility of substitution of some glassy sand by the diatomite waste. Four glasses have been melted with a different content of the waste i.e.: 0, 20, 40 and 60 mas.%, respectively. The thermal stability of the obtained glasses and the characteristic temperatures: transformation, dilatometric softening and Littleton’s softening were studied. Changes of the transparency in the rage 200-1000 nm and the colour have been measured for all glasses. It can be stated that the diatomaceous earth waste from the breweries can be used for the production of green and amber glass containers.

Keywords (EN): Diatomaceus earth, Brewery industry wastes, Glass, Optical properties, Thermal properties

Pofiltracyjny odpad ziemi okrzemkowej jako surowiec do produkcji szkła

Środa M., Cholewa-Kowalska K., Grzyb K.

Abstract (PL)

Ziemia okrzemkowa jest stosowana w przemyśle browarniczym jako środek filtracyjny. Po procesie filtracji, jej odpad może stać się źródłem SiO2 w produkcji szkła. W pracy przedstawiono badania możliwości częściowego zastąpienia piasku szklarskiego odpadem ziemi okrzemkowej. Otrzymano 4 szkła z różną zawartością odpadu pofiltracyjnego, tj.: 0, 20, 40 i 60% mas. Zbadano jego wpływ na trwałość termiczną szkła oraz temperatury: transformacji, mięknięcia dylatometrycznego i Littletona. Określono zmiany w barwie otrzymanych szkieł oraz przepuszczalności światła w zakresie 200-1000 nm. Stwierdzono możliwość wprowadzenia odpadu ziemi okrzemkowej do zestawu szklarskiego na kolorowe szkło opakowaniowe zielone i bursztynowe.

Keywords (PL): ziemia okrzemkowa, odpady przemysłu browarniczego, szkło, właściwości optyczne, właściwości cieplne

return…