Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 3, 2008
  • pp: 120-124

download: article (PL)

Manufacturing and mechanical properties of a new material in the Al-C-N system

Abstract (EN)

Synthesis and processing of parent substances is presented for manufacturing the Ti3AlC2 nanolaminate by the SHS method. Preparation of sintered materials from the Ti-Al-C-N system by using the hot pressing method was described. Microstructure observations of chemically etched surfaces of the samples sintered at 1425°C were performed along two directions in relation to the axis of pressing. X-ray diffractometry and the EDS analysis replenished the study. Hardness, fracture toughness, bending strength, elastic properties and anisotropy were measured for the sintered bodies. The fracture toughness has been correlated with images of the propagating crack and the deformation zone, that were generated by indentation of the Vickers indent.

Keywords (EN): Powders – SHS, Microstructure – final, Mechanical properties, Ti3AlC2 nanolaminate

Wytwarzanie i właściwości mechaniczne nowego tworzywa układu Ti-Al-C-N

Rutkowski P., Stobierski L., Chlubny L., Górny G.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono syntezę i preparatykę substratów do otrzymywania nanolaminatu Ti3AlC2 metodą SHS. Omówiono przygotowanie otrzymanego produktu w celu otrzymania spieku z układu Ti-Al-C-N metodą spiekania pod ciśnieniem. Na trawionych chemicznie próbkach spieku z temperatury 1425°C, przeprowadzono obserwacje mikrostruktury powierzchni w dwóch kierunkach do osi prasowania. Przeprowadzono badania rentgenograficzne oraz analizę rozkładu pierwiastków EDS. Dla otrzymanych spieków wyznaczono twardość, współczynnik odporności na kruche pękanie, wytrzymałość na zginanie, właściwości sprężyste oraz określono anizotropię materiału. Uzyskaną wartość odporności na kruche pękanie powiązano z obrazami propagującego pęknięcia oraz strefy odkształceń, które wygenerowano poprzez nakłucie powierzchni materiału piramidką Vickersa.

Keywords (PL): proszki – SHS, mikrostruktura – finalna, właściwości mechaniczne, nanolaminat Ti3AlC2

return…