Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 3, 2008
  • pp: 106-112

download: article (PL)

Water-thinnable polymeric dispersions in uniaxial pressing of Al2O3

Abstract (EN)

The paper presents the results of application of water-thinnable polymeric binders i.e. poly(acrylic-styrene), poly(vinyl-allyl), poly(acrylic-allyl) and polyurethane in uniaxial pressing process of alumina. The purpose of this work was to study the influence of elastic poly(oxyethylene) fragments and cationic ammonia groups in the polymer chain on essentials parameters of ceramic samples. For the comparison a poly(vinyl alcohol) with molecular weight 130000 and hydrolysis degree 88% as a typical water soluble binder was used. The typical parameters of polymeric binders i.e. glass transition temperature, polymer concentration in water, pH and wetting angle were determined. The density, tensile strength according to the “Brazilian test” of green samples and density, bending strength measured by the “ring-bowl” method and also Weibull modulus of sintered samples at 1650 ºC were studied. It has been shown that polymers characterized by a low glass transition temperature and low wetting angle have a beneficial effect on the properties of alumina ceramic samples obtained by uniaxial pressing.

Keywords (EN): Polymeric binders, Pressing, Strength, Al2O3, Structural applications

Wodorozcieńczalne dyspersje polimerowe w procesie jednostronnego prasowania Al2O3

Wiśniewski P., Szafran M., Rokicki G.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem wodorozcieńczalnych spoiw polimerowych tj. poli(akrylowo-styrenowych), poli(winylowo-allilowych), poli(akrylowo-allilowych) i poliuretanowych w procesie jednostronnego prasowania tlenku glinu. Polimery te wybrano w celu sprawdzenia wpływu obecności elastycznych fragmentów poli(oksyetylenowych) i kationowych grup amoniowych w łańcuchu polimeru na podstawowe właściwości kształtek ceramicznych. Dla porównania zastosowano powszechnie używany w technologii ceramiki poli(alkohol winylowy) o ciężarze cząsteczkowym 130000 i stopniu hydrolizy 88%. Określono typowe parametry zastosowanych spoiw polimerowych tj. temperatura zeszklenia, stężenie polimeru w wodzie, pH i kąt zwilżania. Wyznaczono gęstość i wytrzymałość na rozciąganie kształtek w stanie surowym oraz gęstość, wytrzymałość na zginanie i moduł Weibulla kształtek spieczonych w 1650 ºC. Wykazano, że polimery charakteryzujące się niską temperaturą zeszklenia i małym kątem zwilżania mają korzystny wpływ na właściwości tworzyw ceramicznych z Al2O3 otrzymanych metodą prasowania jednostronnego.

Keywords (PL): spoiwa polimerowe, prasowanie, wytrzymałość, Al2O3, zastosowania konstrukcyjne

return…