Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 3, 2008
  • pp: 100-105

download: article (PL)

Intermediate products of chromium(III) nitrate(V) nonahydrate Cr(NO3)3·9H2O thermal decomposition

Abstract (EN)

The stoichiometry of chromium(III) nitrate nonahydrate (CNN) thermal decomposition intermediate products were investigated. Substrate decomposition were done at the temperature range 20 – 300oC in dry synthetic air flow with the heating rate 0,1oC·min-1. During investigation the different analytical technics, like thermogravimetry (TGA-DTA), evolving gas analysis (EGA), spectrofotometry, potentiometry, as well as traditonaly analytical methods were appllied. It was found, that intermediate product of CNN thermal decomposition contain Cr(VI) and Cr(III) ions, nitrate (NO3-) and hydroxyl (OH-) groups, oxide ions (O2-) and water molecules. The method enabled quantitative determination of stoichiometry the thermal decomposed products at investigated temperature range was proposed.

Keywords (EN): Thermal decomposition, Nitrites, Chromium nitrite

Produkty przejściowe rozkładu termicznego Cr(NO3)3·9H2O

Łabuś St.

Abstract (PL)

Badano stechiometrię produktów przejściowych tworzących się podczas rozkładu termicznego dziewięciowodnego azotanu(V) chromu(III), prowadzonego z szybkością 0,1°C·min-1 w zakresie temperatur 20–300°C, w atmosferze powietrza. W badaniach wykorzystano pomiary TGA, EGA, spektrofotometrię, potencjometrię oraz tradycyjne metody analityczne. Stwierdzono, że w skład przejściowych produktów rozkładu wchodzą jony Cr(VI) i Cr(III), grupy azotanowe (NO3-) i hydroksylowe (OH-), jony tlenkowe (O2-) oraz cząsteczki wody. Zaproponowano metodykę umożliwiającą ilościowe oznaczenie składu stechiometrycznego produktów rozkładu w badanym zakresie temperatur.

Keywords (PL): rozkład termiczny, azotany, azotan chromu

return…