Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 2, 2008
  • pp: 85-87

download: article (PL)

New Eirich mixers in the Refractory Plant “KOMEX”

Abstract (EN)

In the Refractory Plant “KOMEX” in Kraków-Nowa Huta new Eirich mixers of R type for intensive mixing were installed. Improvement of quality and homogeneity of magnesia-graphite bricks were received as well as prolonged steel ladles life. Counter current and cross current operation of the mixers was compared. It was stated that however homogeneity of the formed bricks is similar, properties of the bricks are better in the case of cross current operation of the mixer.

Keywords (EN): Refractory materials, Magnesia-graphite brick, Mixing

Nowe mieszadła Eiricha w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX”

Obszyńska L., Goławski C.

Abstract (PL)

W PMO Komex zainstalowano nowe mieszadła firmy Eirich typu R do intensywnego mieszania. Pozwoliło to na poprawę jakości i jednorodności mas sypkich na wyroby magnezjowo-grafitowe a w konsekwencji wzrost trwałości eksploatacyjnej kadzi stalowniczych. Porównano właściwości mas przygotowanych w mieszadłach pracujących współbieżnie i przeciwbieżnie. Stwierdzono, że jakkolwiek jednorodność mas jest w obu wypadkach dobra, to jednak właściwości sformowanych wyrobów są lepsze w przypadku mas przygotowanych na mieszadle pracującym współbieżnie.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, wyroby magnezjowo-grafitowe, mieszanie

return…