Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 2, 2008
  • pp: 64-70

download: article (PL)

New white-firing clays from Bolesławiec vicinity – mineralogical and  technological characteristics

Abstract (EN)

The paper presents mineralogical, granulometric and chemical characteristics, as well as basic technological properties of two new white-firing clays from Bolesławiec vicinity: Janina and Czerwona Woda. They have similar mineralogical composition and grain size distribution. The main constituents are: well-ordered kaolinite of Tc type (ca. 51% in Czerwona Woda clay and ca. 48% in Janina clay), and β-quartz (36% and 40%, respectively). Czerwona Woda clay possesses higher amount of illite (ca. 10%). Montmorillonite, rutile and anatase were recognized as accessory minerals. Organic matter content is similar in both clays: ca. 0.2%. Such mineralogical composition is confirmed regarding results of granulometric and chemical analyses. Czerwona Woda clay is more fine-grained material (lower mediana, higher specific surface area). It shows also higher Al2O3 content (24.5% versus 22.7% in Janina clay). Colouring oxides contents are typical for white-firing clays: under 1.0% Fe2O3 and ca. 0.6% TiO2. Technological properties of the studied clays are the consequence of their mineralogical composition. Differences in these properties between both clays are insignificant. Both clays are medium plastic, with poor sintering properties. Czerwona Woda clay possesses a little bit higher plasticity, with bending strength after drying at 1.9 MPa. It shows also slightly higher whiteness after firing at 1230°C: 76.5%, and lower water absorption after firing at 1230°C: 11.7%. Quality parameters of both studied clays allow to determine their usefulness for production of white porous ceramics (e.g. faience), and – as a supplementary clay component – for production of white sintered ceramics, e.g. gres porcellanato tiles.

Keywords (EN): Raw materials, Silicate, Clays, Gres porcellanato

Nowe surowce ilaste biało wypalające się z rejonu Bolesławca – charakterystyka mineralogiczna i technologiczna

Galos K., Pietrzyk W.

Abstract (PL)

Praca przedstawia charakterystykę mineralogiczną, ziarnową i chemiczną oraz podstawowe właściwości technologiczne dwóch nowych surowców biało wypalających się produkowanych w rejonie Bolesławca: Janina i Czerwona Woda. Głównymi ich składnikami są kaolinit w odmianie Tc o uporządkowanej strukturze (ok. 50%) oraz β-kwarc (do 40%), przy nieco wyższym udziale illitu (ok. 10%) w surowcu Czerwona Woda, i pobocznym udziale montmorillonitu i tlenkowych minerałów tytanu. Mediana surowca Czerwona Woda jest nieco niższa (1,89 μm) niż surowca Janina (2,54 μm). W surowcu Czerwona Woda zawartość Al2O3 jest nieco wyższa, natomiast zawartości tlenków barwiących są typowe dla iłów biało wypalających się: poniżej 1,0% mas. Fe2O3 i ok. 0,6% TiO2. Badane surowce należą do średnio plastycznych i słabo spiekających się (nasiąkliwość po wypaleniu >10%), przy czym ił Czerwona Woda wykazuje nieco wyższą plastyczność i białość po wypaleniu. W konsekwencji są one przydatne do produkcji tworzyw porowatych o czerepie białym, a także – jako komponentu uzupełniającego – do tworzyw spieczonych o białym czerepie.

Keywords (PL): surowce naturalne, krzemian, iły, gres porcellanato

return…