Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 2, 2008
  • pp: 58-63

download: article (PL)

Kaolins of north-western Portugal

Abstract (EN)

Kaolin mines and processing plants are mainly located in northwestern Portugal (regions: Viana do Castelo, Braga, Porto and Aveiro). The kaolin deposits are of residual as well as sedimentary origin. The commodity characteristics of washed kaolins obtained indicates a relation between their genesis and technological properties. It is evidenced in some differentiation of such parameters as the content of colouring oxides (Fe2O3, TiO2), grain size composition and the bending strength after drying resulting from the latter.

Keywords (EN): Raw materials, Kaolin

Kaoliny Północno-Zachodniej Portugalii

Ferraz E., Gomes C.S.F., Wyszomirski P.

Abstract (PL)

Kopalnie kaolinów i zakłady ich przeróbki są zlokalizowane głównie w północno-zachodniej Portugalii (rejony Viana do Castelo, Braga, Porto i Aveiro). W złożach tych zalegają zarówno kaoliny rezydualne, jak i kaoliny wtórne. Charakterystyka surowcowa otrzymanych z nich kaolinów szlamowanych wskazuje na związek ich genezy z cechami technologicznymi, co przejawia się pewnym zróżnicowaniem w zakresie takich parametrów jak np. zawartość tlenków barwiących (Fe2O3, TiO2), skład ziarnowy i związana z nim wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu.

Keywords (PL): surowce naturalne, kaoliny

return…