Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 1, 2008
  • pp: 45-50

download: article (PL)

Shaping the mechanical and resistance properties of the materials from the Al2O3–SiC–C system with addition of polymeric salts of aluminum and silica

Abstract (EN)

The aim of the presented work was to investigate an effect of polymeric, basic salts of aluminum and silica (in both solid and liquid form) on the properties of graphite-ceramic materials from the Al2O3–SiC–C system prepared with and without an addition of SiO2. It has been found that the addition of modifiers in a form of aluminum oxychloride (CWG) and mullite binder (Si-Al) improves the mechanical strength in comparison to the standard material and the materials modified with an addition of binder water solutions in both kinds of materials with and without glass-making sand. Additionally, the strong correlation between a structure of the materials and the physical properties (mechanical properties) and corrosion resistance was observed. As a result, the graphite-ceramic material for application in steel metallurgy was obtained.

Keywords (EN): Al2O3, SiC, Carbon, Mechanical properties, Steel metallurgy, Structural applications

Kształtowanie własności wytrzymałościowych i odpornościowych tworzyw z układu Al2O3–SiC–C dodatkiem polimerycznych soli glinu i krzemu

Pawełek A., Jirsa-Ociepa A.

Abstract (PL)

Opracowanie miało na celu określenie wpływu dodatku polimerycznych, zasadowych soli glinu i krzemu (w postaci stałej i roztworu) na własności tworzyw grafitowo-ceramicznych z układu Al2O3–SiC–C z dodatkiem i bez dodatku krzemionki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż dodatek modyfikatorów w postaci oksychlorku glinu (CWG) i spoiwa mulitowego (Si-Al) powoduje zdecydowany wzrost wytrzymałości w porównaniu z tworzywem standardowym, jak i tworzywem modyfikowanym wodnymi roztworami w/w spoiw zarówno z udziałem, jak i bez udziału piasku szklarskiego. Stwierdzono również ścisły związek między strukturą tworzywa, a jego własnościami fizycznymi, zwłaszcza wytrzymałościowymi i odpornością korozyjną. Uzyskano tworzywo grafitowo-ceramiczne o własnościach umożliwiających jego zastosowanie w metalurgii stali.

Keywords (PL): Al2O3, SiC, węgiel, właściwości mechaniczne, metalurgia stali, zastosowania konstrukcyjne

return…