Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 1, 2008
  • pp: 4-19

download: article (PL)

Processing, properties and possibility of applications of the ferroelectric electroceramics Part IV: Influence of the process preparation on the properties of the ferroelectric ceramics

Abstract (EN)

Certain results of the investigations of the preparation process on the physical properties of the ferroelectric ceramics are showed. Methods and conditions of the synthesis, sintering (consolidation) and poling have principal meaning. The influence of technological conditions on the physical properties of the ferroelectric ceramics has the indirect character. They from technological conditions depend directly: stoichiometry of the chemical composition, crystalline structure, microstructure, porosity, mass density, as well as and distribution of the internal mechanical stress and the internal electric fields. In result of optimization of the technological conditions was it been possible to improve indirectly of the dielectric and piezoelectric properties of the ferroelectric ceramics.

Keywords (EN): Electroceramics, Ferroelectrics, Electrical properties, Manufacturing

Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej Część IV. Wpływ warunków otrzymywania na właściwości fizyczne ceramiki ferroelektrycznej

Surowiak Z., Bochenek D., Dudek J., Korzekwa J., Płońska M.

Abstract (PL)

Przedstawiono niektóre wyniki badań wpływu procesu wytwarzania na fizyczne (dielektryczne, piezoelektryczne, itd.) właściwości ferroelektrycznej ceramiki. Zasadnicze znaczenie mają metody i warunki syntezy, spiekania (zagęszczania) i polaryzowania. Wpływ warunków technologicznych na właściwości fizyczne ceramiki ferroelektrycznej ma charakter pośredni. Bezpośrednio od technologii wytwarzania zależą natomiast: stechiometria składu chemicznego, struktura krystaliczna, mikrostruktura, gęstość, porowatość, struktura domenowa oraz wartość i stan wewnętrznych naprężeń mechanicznych i pól elektrycznych. W wyniku optymalizacji warunków technologicznych można pośrednio polepszyć dielektryczne i piezoelektryczne właściwości ferroelektrycznej ceramiki.

Keywords (PL): elektroceramika, ferroelektryki, właściwości elektryczne, wytwarzanie

return…