Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 1, 2007
  • pp: 36-40

download: article (PL)

Aluminium titanate – properties, preparation and prospects of its application in technology of refractory materials

Abstract (EN)

The unique features of aluminium titanate regarding the relations between crystal structure, microstructure and thermal as well as mechanical properties were discussed. All important questions concerning the preparation of tialite aggregate and fabrication of fired, aluminium titanate refractories were presented. The obtained results allowed determining the best formulas for the fabrication of aluminium titanate aggregate with high Al2TiO5 content, good density and high thermal stability. The prepared tialite aggregate was used for the fabrication of fired refractories, which were characterized by high mechanical strength and excellent thermal shock resistance. Tests, conducted in the industrial conditions, have proved excellent resistance of tialite to liquid aluminium attack.

Keywords (EN): Refractory products, Thermal properties, Mechanical properties, Corrosion, Aluminium titanate

Tytanian glinu – otrzymywanie, własności oraz perspektywy stosowania w technologii materiałów ogniotrwałych

Jedynak L.

Abstract (PL)

Omówiono najważniejsze cechy tytanianu glinu z uwzględnieniem zależności pomiędzy budową krystaliczną i mikrostrukturą, a specyficznymi własnościami cieplnymi i mechanicznymi tworzywa. Przedstawiono najważniejsze problemy związane z otrzymywaniem kruszywa tialitowego oraz wytwarzaniem formowanych i wypalanych wyrobów ogniotrwałych. Przeprowadzone badania umożliwiły otrzymanie kruszywa charakteryzującego się wysoką zawartością Al2TiO5, dobrą gęstością oraz wysoką stabilnością termiczną. Przygotowane kruszywo posłużyło do otrzymania wypalanych wyrobów tialitowych, które cechowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością na nagłe zmiany temperatury. Badania przeprowadzone w warunkach przemysłowych wykazały znakomitą odporność tytanianu glinu na korozyjne działanie ciekłego aluminium.

Keywords (PL): wyroby ogniotrwałe, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne, korozja, tytanian glinu,

return…