Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 1, 2007
  • pp: 17-25

download: article (PL)

Moulding of ceramic materials by the gelcasting method

Abstract (EN)

In the article the attractive forming method “gelcasting” for the production of complex-shaped ceramic parts is presented. This method is compared with other commonly used processes such as slip casting or injection moulding. The series of organic monomers used in the gelcasting process and their influence on the properties of the produced parts are shown. Furthermore, this work reports the synthesis and the use of new low-toxicity monomer glycerol mono-acrylate. The influence of other factors such as the addition of the initiator of the polymerization, activator, cross-linking agent or the sort of atmosphere is also discussed. In the article the application of the gelcasting process in manufacturing the porous ceramic materials and industrial production of dense parts are displayed.

Keywords (EN): Gelcasting, Slip casting, Injection moulding, glycerol mono-acrylate, Porous ceramics

Formowanie tworzyw ceramicznych metodą „gelcasting”

Szafran M., Bednarek P., Jach D.

Abstract (PL)

W artykule omówiono przebieg procesu formowania tworzyw ceramicznych metodą gelcasting, która polega na przeprowadzeniu polimeryzacji „in situ”, prowadzącej do powstania makromolekularnego usieciowania proszku ceramicznego. Metodę formowania gelcasting porównano z innymi procesami dotychczas stosowanymi w technologii ceramiki, takimi jak slip casting i injection moulding. Przedstawiono także szereg monomerów organicznych stosowanych w omawianej metodzie formowania oraz ich wpływ na właściwości otrzymanych wyrobów. W artykule zasygnalizowano zarówno wyniki prac własnych nad syntezą i zastosowaniem nowego nietoksycznego monomeru - monoakrylanu glicerolu, jak i współczesnych światowych tendencji badawczych nad różnymi aspektami procesu gelcasting. Ponadto omówione zostały inne czynniki decydujące o parametrach tworzyw ceramicznych formowanych tą metodą, takie jak dodatek inicjatora polimeryzacji, aktywatora, środka sie­ciującego czy rodzaj atmosfery, w której prowadzony jest proces. Zaprezentowano także możliwość zastosowania powyższej metody do wytwarzania ceramiki porowatej oraz przykłady wykorzystania tej metody w produkcji przemysłowej.

Keywords (PL): Gelcasting, odlewanie z gęstwy, formowanie wtryskowe, monoakrylan glicerolu, ceramika porowata

return…