Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 4, 2006
  • pp: 148-154

download: article (PL)

Maedieval lime mortar from ruins of the Czudec castle near Rzeszów

Abstract (EN)

Examination of historical mortar from the Czudec Castle near Rzeszów (SE Poland), representing Mediaeval and 16th century stages of its construction, point at conservatism of masonry habits: in general mortars are very similar. Certain differences should not be utterly neglected, however: they can be found in proportion of coarse grained filler, filler-to-binder ratio and details in binder preparation. It should be also noted that, in various architectonic elements of the castle, the ways of mortar preparation may have been specific. Nevertheless, either quality of raw material or workshop were far from Roman recipes and miserable results are seen in poor state of a construction as well as advanced corrosion processes observable in the mortar.

Keywords (EN): Meadieval lime mortar, Filler, Binder

Średniowieczne zaprawy wapienne z ruin zamku w Czudcu koło Rzeszowa

Trąbska J., Trybalska B., Lubelczyk A.

Abstract (PL)

Badania historycznych zapraw z zamku w Czudcu koło Rzeszowa, pochodzących ze średniowiecznego i XVI-wiecznego etapu budowy zamku, wskazują generalnie na konserwatyzm rzemiosła murarskiego: zaprawy są do siebie podobne. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice w ilości gruboziarnistego wypełniacza, stosunku wypełniacza do spoiwa oraz sposobu przygotowywania spoiwa (por. Tab. 3,4). Możliwe, że w określonych elementach architektonicznych zamku stosowano odmiennie przygotowane zaprawy (np. we flankach baszty). Niemniej jednak, jakość wypełniacza i spoiwa oraz ich wzajemnego stosunku odbiega od klasycznych wzorców rzymskich i wpływa negatywnie na trwałość zapraw. Procesy korozyjne są w nich mocno zaawansowane.

Keywords (PL): średniowieczne zaprawy wapienne, wypełniacz, spoiwo

return…