Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 4, 2006
  • pp: 137-141

download: article (PL)

Glassy fertilizers as artificial soils for hydroponics

Abstract (EN)

The subject of the study was porous glasses obtained in a form of mats made of glass fibres originated from the SiO2-P2O5-K2O-CaO-MgO-microelements system. The effect of the content of potassium water glass acting as a binder for fibres on the chemical activity of mats was studied by the chemical analysis (ICP-AES, EDS) and SEM observations. Mechanism of the chemical activity of glassy fibres in the hydroponic solutions was considered. It has been found that the dissolution rate of a particular component of the glassy mats depends on the amount of potassium water glass. The applicability of glassy mats as artificial soils was tested in the hydroponic cultivation of plants (Tradescantia).

Keywords (EN): Glassy fertilizers, Porous glass, Artificial soil, Hydroponics

Szkła nawozowe jako podłoża dla upraw hydroponicznych

Wacławska I., Środa M.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania porowatych szkieł z układu SiO2-P2O5-K2O-CaO-MgO-mikroelementy jako sztucznych podłoży dla upraw bezglebowych zasilanych hydroponicznie. Wykorzystując szkło wodne potasowe jako spoiwo włókien szklanych otrzymano maty o zróżnicowanej aktywności chemicznej w roztworach hydroponicznych. Badania reaktywności chemicznej utworzonych mat przeprowadzono w oparciu o metody analizy chemicznej (ICP-AES, EDS) oraz obserwacje mikroskopowe SEM. Stwierdzono, że poprzez zmianę stężenia szkła wodnego potasowego możliwe jest sterowanie szybkością uwalniania składników pokarmowych z mat szklanych, które do tej pory odbywało się poprzez zmianę składu chemicznego szkła nawozowego. Próbne uprawy trzykrotki (Tradescantia) wykazały przydatność otrzymanych mat w hydroponicznych uprawach bezglebowych.

Keywords (PL): szkła nawozowe, szkła porowate, sztuczna gleba, uprawa hydroponiczna

return…