Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 3, 2006
  • pp: 102-106

download: article (PL)

Velocity of reaction zone progress during calcination of limestones

Abstract (EN)

The results of calcination of Jurassic, Pre – Cambrian and Triassic limestone are analysed for determination of the reaction zone progress velocity during calcination. The increase of the velocity value during calcination is shown together with the impact of the properties of the limestone on the velocity. The average velocity of the reaction zone progress determined in the conditions of the experiment for the investigated limestones is included in the interval vs = (1,69 ÷ 2,31)⋅10-6 m/s.

Keywords (EN): Thermal decomposition, Jurassic limestone, Pre – Cambrian limestone, Triassic limestone, Reaction front velocity

Prędkość przemieszczania się granicy reakcyjnej podczas dysocjacji wapieni

Lech R.

Abstract (PL)

Analizie poddano wyniki badań dekarbonatyzacji wapieni: jurajskiego, prekambryjskiego i triasowego w celu wyznaczenia prędkości przemieszczania się frontu reakcji dysocjacji termicznej. Pokazano zmiany wartości prędkości przemieszczania się frontu reakcji w funkcji czasu oraz jej zależność od rodzaju wapienia. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że średnia prędkości przemieszczania się strefy reakcyjnej w dekarbonatyzowanych wapieniach mieściła się w przedziale vs = (1,69 ÷2,31)⋅10-6 m/s.

Keywords (PL): dekarbonatyzacja, wapień jurajski, wapień prekambryjski, wapień triasowy, prędkość frontu reakcji

return…