Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 2, 2006
  • pp: 71-72

download: article (PL)

REACH – new European chemicals policy

Abstract (EN)

The paper describes a new European chemicals legislation - REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) covering substances manufactured or imported in volumes above 1 ton annually. With respect to new legislation system a burden of proof and thereby the cost to demonstrate that the use of substances is safe is shifted from the authorities to the manufacturer. Some substances are exempted from REACH like wastes and other ones will not be a subject of registration within REACH, like substances occurring in nature and not chemically modified - minerals and also products of their mineralogical transformation (clinker, glass, ceramics), ores, coal, oil, polymers.

Keywords (EN): REACH, European legislation, Chemicals

REACH – nowa polityka chemiczna Unii Europejskiej

Środa B.

Abstract (PL)

W artykule omówiono założenia projektu nowych przepisów Unii Europejskiej odnośnie Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (system REACH). Nowym przepisom będzie podlegać każda substancja chemiczna wyprodukowana lub zaimportowana do krajów UE w ilości powyżej jednej tony rocznie. Nowy system nakłada na europejskie firmy wymogi oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i środowiska stwarzanego przez substancje produkowane i stosowane. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spada całkowicie na przedsiębiorców, co będzie się wiązało z powstaniem dodatkowych dla nich kosztów. Z systemu REACH wyłączone są odpady, natomiast z kosztownego obowiązku rejestracji w ramach REACH wyłączono substancje występujące w naturze i nie modyfikowane chemicznie oraz produkty z nich otrzymane w wyniku przemiany chemicznej (klinkier cementowy, szkło, ceramika); a ponadto z obowiązku rejestracji wyłączone są węgiel kamienny, ropa naftowa, i polimery.

Keywords (PL): REACH, przepisy europejskie, chemikalia

return…