Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 1, 2006
  • pp: 17-20

download: article (PL)

Photocatalytic properties of TiO2:Ag thin films

Abstract (EN)

Titanium dioxide thin films are deposited by means of r.f. reactive sputtering. Surfaces of the films are modified by formation of discontinuous silver layers. Photo-deposition method of silver is applied using water solution of AgNO3. The effect of Ag on the microstructure and photoelectrochemical properties of the thin film was studied. The crystallographic structure and morphology of the films have been investigated by means of GID and SEM. The valence of silver and titanium ions has been studied by XPS. The photoanodes of TiO2 with modified Ag layers show significantly better properties in photoelectrochemical cells PEC, than those unmodified.

Keywords (EN): TiO2, Ag, Thin films, Mikrostructure, Photoelectrochemical properties

Właściwości fotokatalityczne cienkich warstw TiO2:Ag

Jasiński M., Trenczek-Zając A., Radecka M.

Abstract (PL)

Cienkie warstwy TiO2 otrzymano metodą reaktywnego rozpylenia jonowego w systemie r.f. Powierzchnię warstw TiO2 modyfikowano nieciągłą warstwą srebra. Srebro nanoszono metodą foto-rozkładu roztworu wodnego AgNO3. Badano wpływ srebra na właściwości mikrostrukturalne i fotoelektrochemiczne cienkich warstw. Strukturę krystalograficzną i morfologię określono przy zastosowaniu GID i SEM. Stopień utlenia jonów srebra i tytanu warstw badano metodą XPS. Fotoanody TiO2 z nieciągła warstwa srebra wykazują dużo lepszą charakterystykę foto-elektrycznego ogniwa PEC, niż niemodyfikowane elektrody.

Keywords (PL): TiO2, Ag, cienkie warstwy, mikrostruktura, właściwości fotoelektrochemiczne

return…