Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 1, 2006
  • pp: 35-39

download: article (PL)

The grey archeological ceramics on the example of Zofipole

Abstract (EN)

Properties of the archeological ceramics (Late Roman period) from Zofipole near Cracow, Poland, were tested as well as samples made from potential sources and fired in a laboratory furnace in oxidising and reducing atmospheres. Density, bulk density, porosity, specific surface area BET, DTA, DTG and ultrasonic waves speed were measured. It was stated that properties of the samples fired in the reducing atmosphere were slightly better in comparison with the oxidising one. The main reason of the grey colour of archeological ceramics is carbon residue as a result of relatively high content of the organic compounds in the sources and reducing firing conditions. The main reasons of this phenomenon were: abundance of clayey sources with relatively high content of organic compounds, simplicity of firing process in reducing atmosphere at low temperatures, and slightly better properties of the pottery products.

Keywords (EN): Archeological ceramics, Zofipole, Firing, Carbon, Firing atmosphere

Archeologiczna ceramika „siwa” na przykładzie Zofipola

Dobrzańska H., Kielski A., Wodnicka K.

Abstract (PL)

Zbadano właściwości ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola (k. Krakowa) pochodzącej z okresu późnorzymskiego oraz próbek potencjalnych surowców służących do jej wytwarzania po wypaleniu w warunkach laboratoryjnych w atmosferze redukującej i utleniającej. W badaniach posłużono się pomiarami gęstości, gęstości pozornej, porowatości całkowitej, nasiąkliwości, powierzchni właściwej BET, termicznymi różnicowymi, termograwimetrycznymi oraz prędkości rozchodzenia się ultradźwięków. Stwierdzono, że właściwości próbek wypalonych w warunkach redukujących są nieco lepsze w porównaniu do wypalonych w warunkach utleniających. Główną przyczyną barwy ceramiki siwej jest pozostałość węglowa pochodząca ze stosunkowo znacznej zawartości substancji organicznej w surowcach.

Keywords (PL): ceramika archeologiczna, Zofipole, wypalanie, węgiel, atmosfera wypalania

return…