Journal Ceramika/Ceramics (publikowana wspólnie - od zeszytu nr 39 - przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Komisję Nauk Ceramicznych O/PAN Kraków)

Ceramika 128. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Tkaczewska E.: Wpływ struktury fazy szklistej popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu. Kraków 2019
Ceramika 127. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Kotwica Ł.: Reakcja krzemionka-alkalia w zaprawach z cementu glinowego. Kraków 2019
Ceramika 126. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Zych Ł.: Nanoproszki jako podstawa technologii przeświecalnych i przezroczystych tworzyw ceramicznych. Kraków 2018
Ceramika 125. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Brachaczek W.: Kształtowanie właściwości współczesnych tynków renowacyjnych. Kraków 2018
Ceramika 124. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Czosnek C.: Procesy i produkty konwersji prekursorów krzemoorganicznych z wykorzystaniem metody aerozolowej dla wytwarzania nanomateriałów. Kraków 2017
Ceramika 123. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Kyzioł K.: Funkcjonalne powłoki otrzymywane w warunkach plazmochemicznych. Kraków 2016
Ceramika 122. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Pichór W.: Ultralekkie wypełniacze mineralne. Właściwości, modyfikacja, zastosowanie. Kraków 2016
Ceramika 121. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Kluska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych materiałów metodami chemicznego osadzania z fazy gazowej. Kraków 2016
Ceramika 120. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Pytel Z.: Wpływ dodatków mineralnych na właściwości tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2016
Ceramika 119. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Dorosz D., Kochanowicz M., Żmojda J., Mazerski W.: Szkła i światłowody domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich. Kraków - Białystok 2015
Ceramika 118. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Łagosz A.: Wpływ odpadu z odsiarczania spalin metodą półsuchą na hydratację spoiw mineralnych. Kraków 2015
Ceramika 117. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Podwórny J.: Przemiana porządek-nieporządek w spinelach typu 2:3. Kraków 2014
Ceramika 116. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Pytel Z.: Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2014
Ceramika 115. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Reactivity of solids. Editor K. Przybylski. Kraków 2013
Ceramika 114. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Gubernat A.: Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych. Kraków 2013
Ceramika 113. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Ciecińska M., Cholewa-Kowalska K., Gil A., Greiner-Wrona E., Kokoszka J., Kuciński G., Lisiecki M., Łączka M., Nocuń M., Reben M., Środa M., Terczyńska-Madej A., Wasylak. J.: Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań. Część 2. Kraków 2012
Ceramika 112. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Dziubak C.: Fizykochemiczne podstawy syntezy ceramicznych pigmentów cyrkonowych. Kraków 2012
Ceramika 111. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Świerczek K.: Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION. Kraków 2010
Ceramika 110. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Dorosz D.: Aktywne światłowody specjalne. Kraków - Białystok 2010
Ceramika 109. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Koleżyński A.: Rozkład termiczny bezwodnych szczawianów metali - analiza teoretyczna. Kraków 2010
Ceramika 108. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Światłowody i ich zastosowanie. Materiały XI Krajowej Konferencji - Białystok - Białowieża. Red. J.Dorosz. Kraków 2008
Ceramika 107. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Brylewski T.: Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC. Kraków 2008
Ceramika 106. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Wojciechowski K.: Wpływ modyfikacji strukturalnych na właściwości termoelektryczne materiałów z grupy skutterudytów. Kraków 2008
Ceramika 105. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Lech W. R.: Termiczny rozkład wapieni: Transport masy i ciepła. Kraków 2008
Ceramika 104. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Gawlicki M.: Aktywność hydrauliczna modyfikowanego β–Ca2[SiO4]. Kraków 2008
Ceramika 103. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. M.M.Bućko, K.Haberko, M.Nocuń, W.Pichór, Z.Pędzich, W.Pyda. Zakopane 2008
Ceramika 102. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Hutniczej „Materiały ogniotrwałe w metalurgii – wytwarzanie, metody badań, zastosowania”. Kraków 2008
Ceramika 101. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań. Materiały Międzynarodowej Konferencji Pod Auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów. Warszawa - Konstancin Jeziorna 2008
Ceramika 100. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Bućko M.M.: Modyfikacja właściwości dwutlenku cyrkonu jako elektrolitu stałego. Kraków 2007
Ceramika 99. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Szczerba J.: Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe. Kraków 2007
Ceramika 98. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Nocuń M.: Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych. Kraków 2007
Streszczenia: PL EN
Ceramika 97. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Reliability of Ceramics. Proceedings of ECerS Topical Meeting. Red.M.M.Bućko, K.Haberko. Kraków 2006
Ceramika 96. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Polska Ceramika 2006. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej. Red.J.Lis, E.Stobierska, P.Wyszomirski. Kraków 2006
Ceramika 95. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Tkacz-Śmiech K.: Kryształy jonowo-kowalencyjne typu AB i ABO3 : związki pomiędzy składem chemicznym, budową,, naturą wiązań i wybranymi właściwościami. Kraków 2006
Streszczenia: PL EN
Ceramika 94. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Kata D.: Zastosowania azotku krzemu do otrzymywania tworzyw kowalencyjnych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS). Kraków 2006
Strona tytułowa: PL/EN |Podsumowanie: EN|
Ceramika 93. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Sikora M., Izak P.: Starch and its derivatives in ceramic processing. Kraków 2006
Ceramika 92. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Reaktywność ciał stałych. Materiały XIV Seminarium Francusko - Polskiego. Red. K.Przybylski. Kraków 2005
Ceramika 91. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały V Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. Z.Pędzich, K.Haberko. Zakopane 2005
Ceramika 90. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Filipek R.: Modelowanie dyfuzji w układach wieloskładnikowych. Kraków 2005.
Ceramika 89. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Nowe materiały ceramiczne i kompozytowe, technologie otrzymywania, metody badań oraz zastosowania. Materiały Międzynarodowej Konferencji Pod Auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów. Red. L.Stoch, F.Rejmund, M.Aleksiejuk. Warszawa - Konstancin 2005
Ceramika 88. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Hutniczej. Materiały ogniotrwałe w metalurgii, wytwarzanie, metody badań, zastosowania. Kraków 2005.
Ceramika 87. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Grzesik Z.: Właściwości transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metali. Kraków 2005
Streszczenia: PL EN
Ceramika 86. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Dorosz J.: Technologia światłowodów włóknistych. Kraków 2005
Ceramika 85. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Elżbieta Greiner-Wronowa.: Korozja szkieł zabytkowych. Kraków 2004
Streszczenia: EN
Ceramika 84. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Polska Ceramika. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej "Polska Ceramika 2004". Red. J.Lis, E.Stobierska, P.Wyszomirski. Kraków 2004
Ceramika 83. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Deja J.: Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych. Kraków 2004
Streszczenia: EN
Ceramika 82. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Nadachowski F., Jonas S., Wodnicka K.: Zarys ceramografii. Kraków 2003
Streszczenia: EN
Ceramika 81. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym. Red. E.Stobierska. Kraków 2003
Ceramika 80. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. Z.Pędzich, K.Haberko. Zakopane 2003
Ceramika 79. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań. Materiały Międzynarodowej Konferencji pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów. Red. L.Stoch, F.Rejmund, M.Aleksiejuk. Warszawa - Konstancin 2003
Ceramika 78. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Grzesik Z.: Struktura defektów i własności transportowe wybranych siarczków metali przejściowych. Kraków 2003
Ceramika 77. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Radecka M.: Właściwości półprzewodnikowe i fotoelektrochemiczne TiO2. Kraków 2003
Streszczenia: PL EN
Ceramika 76. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Zastosowanie surowców kaolinowych i glinokrzemianowych w różnych gałęziach przemysłu. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. P. Wyszomirski. Leśna 2003.
Ceramika 75. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, badania i zastosowanie w procesach metalurgicznych. Red. J.Wojsa, K.Haberko, J.Czechowski. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Hutniczej. Kraków 2003
Ceramika 74. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Tkacz-Śmiech K.: Zastosowanie gęstości elektronowej w opisie oddziaływań chemicznych w kryształach. Kraków 2003
Ceramika 73. Polski Biuletyn Ceramiczny.
M. Ciecińska, D.Dorosz, E.Greiner-Wrona, B.Gruszka, J.Kucharski, M.Lisiecki, M.Łączka, B.Procyk, S.Siwulski, M.Środa, I.Wacławska, J.Wasylak. Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań. Część 1. 2002
Ceramika 72. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Owsiak Z.: Reakcje kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie. 2002
Ceramika 71. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Polska Ceramika 2002. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej "Polska Ceramika 2002". Red. S.Komornicki, J.Lis, J.Partyka. Spała 2002.
Ceramika 70. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Izak P.: Zagęszczanie proszków ceramicznych. 2002
Ceramika 69. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Advanced Materials for the Third Millenium. Proceedings of International Conference. Red. K.Haberko, Z.Pędzich. Kijów. 2002.
Ceramika 68. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Godlewska E.: Materiały zawierające fazę międzymetaliczną β-NiAl - otrzymywanie i odporność chemiczna w wysokich temperaturach. 2001
Ceramika 67. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Jonas S., Kluska S., Walasek E.: Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo - grafitowych metodą PCVI. 2001
Ceramika 66. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały III Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. K.Haberko, Z.Pędzich, P.Wyszomirski. Zakopane 2001
Ceramika 65. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Ceramika funkcjonalna. Nowe materiały i metody badań. Materiały Międzynarodowej Konferencji pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów. Konstancin 2001
Ceramika 64. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Galos K., Wyszomirski P.: Niektóre surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych - charakterystyka mineralogiczno-technologiczna. 2001
Ceramika 63. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Błażewicz M.: Węgiel jako biomateriał: badania nad biozgodnością włókien węglowych. 2001
Ceramika 62. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Procyk B.: Szkła borokrzemianowe do niekonwencjonalnych zastosowań. 2001
Ceramika 61. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Reaktywność ciał stałych. Materiały XII Seminarium Francusko - Polskiego. Kraków 2000
Ceramika 60. Polski Biuletyn Ceramiczny.
Polska Ceramika 2000. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej "Polska Ceramika 2000". Red. J.Lis. Spała 2000
Ceramika 59. Polski Biuletyn Ceramiczny 21.
Nocuń - Wczelik W.: Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów. 1999
Ceramika 58. Polski Biuletyn Ceramiczny 20.
Łączka M.: Optyka i spektroskopia szkieł. 1999
Ceramika 57. Polski Biuletyn Ceramiczny 19.
Porous and Special Glasses. Proceedings of the 4th International Seminar PGL 98. Szklarska Poręba 1998
Ceramika 56. Polski Biuletyn Ceramiczny 18.
Wacławska I.: Rozkład termiczny i przemiany fazowe boranów. 1998
Ceramika 55. Polski Biuletyn Ceramiczny 17.
Gil A.: Wpływ mikrostruktury i wybranych dodatków na własności żaroodporne stopów TiAl. 1997
Ceramika 54. Polski Biuletyn Ceramiczny 16.
Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały II Konferencji Ceramicznej. Red. L.Stoch. Zakopane 1997
Ceramika 53. Polski Biuletyn Ceramiczny 15.
Advanced Ceramic Materials and Glasses. Proceedings of the Seventh Polish - German Seminar. Zakopane 1997
Ceramika 52. Polski Biuletyn Ceramiczny 14.
Chłopek J.: Kompozyty węgiel - węgiel : otrzymywanie i zastosowanie w medycynie. 1997
Ceramika 51. Polski Biuletyn Ceramiczny 13.
Ślósarczyk A.: Bio Ceramika hydroksyapatytowa. 1997
Ceramika 50. Polski Biuletyn Ceramiczny 12.
Modern Ceramic Materials and Materials Testing Methods. Proceedings of the International Conference. Białowieża 1996
Ceramika 49. Polski Biuletyn Ceramiczny 11.
Properties of Glasses with Modyfing Compounds. Proceedings of the International Seminar on Porous Glasses (PGL 96). Szklarska Poręba 1996
Ceramika 48. Polski Biuletyn Ceramiczny 10.
Stobierski L.: Węglik krzemu: budowa, własności i otrzymywanie. 1996
Ceramika 47. Polski Biuletyn Ceramiczny 9.
Modern Material Technologies and Testing Methods. Proceedings of the International Conference. Mądralin 1995
Ceramika 46. Polski Biuletyn Ceramiczny 8.
Biomateriały, materiały w ochronie zdrowia i środowiska. Materiały I Krajowej Konferencji. Kraków 1994
Ceramika 45. Polski Biuletyn Ceramiczny 7.
Nowoczesne materiały i kompozyty. Materiały I Seminarium Polsko - Ukraińskiego. Mądralin 1993.
Ceramika 44. Polski Biuletyn Ceramiczny 6.
Lis J.: Spiekalne proszki związków kowalencyjnych otrzymywane metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS). 1994
Ceramika 43. Polski Biuletyn Ceramiczny 5.
Special Glasses and Amorphous Materials. Proceedings of the First Conference. Kraków 1993
Ceramika 42. Polski Biuletyn Ceramiczny 4.
Advanced Ceramics, Glass and Mineral Binding Materials. Proceedings of the Fifth Polish - German Seminar. Zakopane 1992
Ceramika 41. Polski Biuletyn Ceramiczny 3.
Postępy technologii ceramiki, szkieł i materiałów wiążących. Materiały I Konferencji Ceramicznej. Zakopane 1992
Ceramika 40. Polski Biuletyn Ceramiczny 2.
Szkła specjalne. Red. L.Stoch. 1992
Ceramika 39. Polski Biuletyn Ceramiczny 1.
Surface and Interface Phenomena. Red. L.Stoch. 1991

Osoby zainteresowane nabyciem w/w wydawnictw są proszone o skontaktowanie się z dr inż. Zbigniewem Pędzichem.

skip to top
przejdź do góry